Menu

Uznesenie z riadneho obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2014

                                                       

Uznesenie  riadneho obecného zastupiteľstva , konaného dňa

12.12.2014 v Oravskej Jasenici.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo :

                                               Uznesenie  číslo 7/2014

A/ B e r i e  n a v e d o m i e

 1. Informácie starostu obce
 2. Diskusné príspevky
 3. Stanovisko kontrolóra obce Oravská Jasenica Mgr. Andreja Namislovského k rozpočtu obce na rok 2015 a 2016 – 2017.
 4. Rozpočty obce Oravská Jasenica na rok 2016 – 2017.

Obecné zastupiteľstvo :

                                               Uznesenie číslo 8/2014

B/  S c h v a ľ u j e

   

 1. Rozpočet obce na rok 2015
 2. Zmenu rozpočtu obce
 3. Dodatok č. 1 VZN číslo 3/2011 o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
 4. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na úrovni obce Oravská Jasenica.
 5. Doplnok č.1 k VZN o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici.
 6. Príspevok pre TJ Oravan Oravská Jasenica pre rok 2015 vo výške  11 000 €.
 7. Predloženie zámeru na spracovanie PHSR obce Oravská Jasenica na roky 2015 – 2024.

Obecné zastupiteľstvo

                                               Uznesenie číslo 9/2014

C/  P o v e r u j e

 1. Starostu obce p. Ing. Karola Graňáka s vypracovaním programu PSHR pre roky 2015 – 2024.

                                                         Ing. Karol Graňák

                                                           Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.