Menu

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 31.10.2014

                                                                  Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                                           konaného dňa 31.10.2014 v Oravskej Jasenici


Obecné zastupiteľstvo
                                                                            Uznesenie číslo 87/2014
A/ P R E R O K O V A L O
1. Správu o postupe obstarávania a spracovania Územného plánu obce
Oravská Jasenica a návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 / 2014, ktorým sa schvaľuje časť Územného plánu obce Oravská Jasenica.

 

Obecné zastupiteľstvo
                                                                            Uznesenie číslo 88/2014
B/ K O N Š T A T U J E, ŢE
1. Územný plán obce Oravská Jasenica a jeho záväzná časť je v súlade so záujmami obce a s celkovou koncepciou rozvoja obce a zároveň rieši aktuálne potreby vyvolané zámermi ďalšieho rozvoja obce.

 

Obecné zastupiteľstvo
                                                                             Uznesenie číslo 89/2014
C/ S C H V A Ľ U J E
1. V zmysle § 26, § 27 zákona číslo 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov Územný plán obce Oravská Jasenica a Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3 /2014, ktorým sa schvaľuje záväzná časť Územného plánu obce Oravská Jasenica.
2. Príspevok na aktivity žiakov v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti na obdobie 1. – 5. mesiac 2015 podľa preloţenej prílohy.
3. Príspevok CVČ Námestovo - 5 € na žiaka a mesiac.
4. Odpredaj obecného pozemku p. Mikulášovi Ferancovi a manž. Miriam Ferancovej rod. Terekovej, bytom Oravská Jasenica č.d.412 po vypracovaní nového geometrického plánu.
5. Dodatok č. 3 Všeobecné záväzného nariadenia obce k dani z nehnuteľnosti 3/2011.
6. Schvaľuje zmeny rozpočtu obce.
7. Odpustenie nájmu p. Martinovi Graňákovi, bytom Oravská Jasenica č.d.291 vo výške 1500 € po dobu dvoch rokov.
8. Prechod na Spoločný úrad Zákamenné pre školstvo a sociálne veci od 1.1.2015

 

Obecné zastupiteľstvo
                                                                              Uznesenie číslo 90/2014
D/ U K L A D Á
Obci Oravská Jasenica :
1. Zaslať schválený územný plán obce Oravská Jasenica Okresnému úradu v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, Andreja Kmeťa č.17, 010 01 Ţilina, opatrené doložkou / pečiatkou/, na ktorej bude:
- označenie schvaľovacieho orgánu,
- číslo uznesenia a dátum schválenia,
- odtlačok pečiatky, meno a priezvisko oprávnenej osoby a podpis.
2. Vyhotoviť Registračný list / OSO ÚPP a ÚPP/, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení sa doručí na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor územného plánovania v Bratislave.

 
Obecné zastupiteľstvo  
                                                                              Uznesenie 91/2014
E/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.
2. Informácie starostu obce.
3. Diskusné príspevky.

 

 

                                                                              Ing. Karol Graňák
                                                                                 Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.