Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.6.2014

Uznesenie z obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.06.2014  v Oravskej Jasenici:

 O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o

  Uznesenie číslo 80/2014

A/  B E R I E   N A V E D O M I E                                      

  1. Kontrola uznesení z minulého OZ
  2. Predbežný návrh Geometrického plánu na odpredaj pozemkov pre COOP Jednotu SD Námestovo.
  1. Žiadosť p. Mária Lipničana, bytom Oravská Jasenica č.d.463 o prenájom obecného pozemku číslo parcele 3637/1 oproti rodinnému domu p.č.22 v kú obce Oravská Jasenica.
  1. Žiadosť Rastislava Trabalíka , bytom Oravská Jasenica č.d.460 o zámenu obecného pozemku.
  1. Informácie starostu obce
  2. Diskusné príspevky.

                                               U z n e s e n i e   číslo  81/2014

B/  S C H V A Ľ U J E

  1. Plný úväzok pre starostu obce Oravská Jasenica na volebné obdobie 2014 -2018.
  1. Sedem /7/ poslancov pre nasledujúce volebné obdobie 2014 – 2018, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
  2. Plán kontrol kontrolóra obce na II. polrok 2014
  3. Odpredaj obecných pozemkov pre p. Františka Čiernika  a manž. Danielu Čiernikovú rod. Konšťakovú bytom Oravská Jasenica č.d.348, zapísané na LV číslo 595, parcela C-KN číslo 378/1 zastavacie plochy  a nádvoria o výmere 3305 m2, ale len v tej časti, ktoré  na základe GP číslo 120/2014 zodpovedá novovytvorenej parcele C- KN číslo 378/18 zastavacie plochy a nádvoria o výmere 177 m2 v súlade s § 9a odst.1 písmeno c  zákona číslo 138/1991 Zb. za cenu podľa znaleckého posudku plus náklady na jeho zhotovenie, pre  p.Petra Čiernika a manž. Valérie Čiernikovej rod. Gogolákovej,  bytom Oravská Jasenica č.d.448, zapísané na LV číslo 595 parcela C-KN číslo 378/1 zastavacie plochy a nádvboria  o výmere 3305 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe GP číslo 120/2014 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 378/19 zastavacie plochy a nádvoria  o výmere 168 m2 v súlade s § 9a odst.1 písmeno c  zákona číslo 138/1991 Zb. za cenu podľa znaleckého posudku plus náklady na jeho zhotovenie, pre p. Dušana Laštíka a manž. Annu Laštíkovú rod. Kormančíkovú, bytom Oravská Jasenica č.d. 447, zapísané na LV číslo 595 parcela C-KN číslo 378/1 zastavacie plochy a nádvoria o výmere 3305 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe GP číslo 120/2014 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 378/20 zastavacie plochy a nádvoria o výmere 308 m2 v súlade s § 9a odst.1 písmeno c  zákona číslo 138/1991 Zb. za cenu podľa znaleckého posudku plus náklady na jeho zhotovenie.

  

                                               U z n e s e n i e   číslo  82/2014

C/  Z A M I E T A

1.Žiadosť p. Mária Lipničana o prenájom obecného pozemku parcela číslo  3637/1 o výmere 75 m2.

                                               U z n e s e n i e   číslo  83/2014

D/  Ž i a d a

     1.Stavebnú komisiu isť pozrieť pozemok, ktorý chce zameniť s obcou Rastislav Trabalík, bytom Oravská Jasenica č.d.460 a dať vyjadrenie na budúce OZ.

  

     Ing.Karol Graňák
       starosta  obce