Uznesenie z mimoriadneho obecného zastupiteľstva zo dňa 30.5.2014

                                                                     Uznesenie z mimoriadneho obecného zastupiteľstva,
                                                                         konaného dňa 30.mája 2014 v Oravskej Jasenici.
                                                    ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obecné zastupiteľstvo
                                                                                         Uznesenie číslo 78/2014
A/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Správu audítora za rok 2013
2. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013

 

Obecné zastupiteľstvo
                                                                                         Uznesenie číslo 79/2014
B/ S C H V A Ľ U J E
1. Záverečný účet obce Oravská Jasenica a celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad.
2. Použitie prebytku v sume 169859,78 € zisteného podľa §10 odst. 3 písm.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: tvorbu rezervného fondu vo výške 169 859,78 €

 

                                                                                           Ing.Karol Graňák
                                                                                             starosta obce