Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 9.5.2014

                                                                      Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                                              konaného dňa 9.mája 2014 v Oravskej Jasenici


Obecné zastupiteľstvo
                                                                              Uznesenie číslo 72/2014
B/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.
2. Informácie starostu obce.
3. Žiadosti občanov .
4. Žiadosť o poskytnutie „ Sponzorského daru Oravské VENUŠE“ Námestovo
5. Žiadosť o poskytnutie finančného daru ZO ÚNSS v Námestove.
6. Diskusné príspevky

 

Obecné zastupiteľstvo
                                                                             Uznesenie číslo 73/2014
B/ S C H V A Ľ U J E
1. Odpredaj obecných pozemkov pre p. Františka Čiernika a manž.Ľudmily, bytom Oravská Jasenica č.d.348, p.č.378/18 o výmere 177 m2, p.Petra Čiernika a manž. Valérie , bytom Oravská Jasenica č.d.448, parcelné číslo 378/19 o výmere 168 m2 a Dušana Laštíka a manž. Anna, bytom Oravská Jasenica č.d. 447, parcelné číslo 378/20 o výmere 308 m2 podľa GP číslo 120/2014 v súlade s § 9a, odst.8 písmeno b zákona číslo 138/1991 Zb. za cenu podľa znaleckého posudku plus náklady na jeho zhotovenie.
2. Výstavbu rodinného domu p. Danielovi Košútovi, bytom Klin 363 na parcele číslo 1364/9 v kú Oravská Jasenica po splnení nasledovných podmienok :
a/ stavebník rodinného domu si na vlastné náklady zriadi dočasnú prípojku elektrickej energie tak, aby prívod EE bol uložený mimo cesty parcelné číslo 3430/1 v tzv. zelenom pásme,
b/ stavebník najneskôr v deň začiatku stavebného konania o povolení výstavby rodinného domu predá obci za 1 € svoj podiel v podiele, ktoré vznikne oddelením od parcely číslo 1364/11 v šírke 1 m od cesty 3430/1
3. Odpredaj obecného pozemku p. Milanovi Zanovitovi a manž. Anne Zanovitovej rod. Pňačkovej, bytom Oravská Jasenica č.d.417 parcelné číslo 3407/16 o výmere 86 m2 zastavaná plocha a nádvoria podľa GP číslo 34/2014 v súlade s § 9a, odst.8 písmeno b zákona číslo 138/1991 Zb. za cenu podľa znaleckého posudku plus náklady na jeho zhotovenie.
4. Zmenu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu.
5. Odpredaj obecného pozemku COOP Jednota Námestovo, výmera a cena pozemku sa určí dodatočne po vzájomnom stretnutí a dohode obidvoch strán t.j. odpredávajúcim a kupujúcim.
6. Všeobecne záväzne nariadenie obce o opatrovateľskej službe.
7. Prenájom športového areálu na akcie len pre zložky obce.
8. Plat starostu obce vo výške 2040 € mesačne.
9. Smernicu o „ Verejnom obstarávaní“.
10. Udelenie ceny obce p. Mgr. Marte Bejdákovej riaditeľke ZŠ s MŠ Oravská Jasenica.
11. Program odpadového hospodárstva obce Oravská Jasenica.


Obecné zastupiteľstvo

                                                                        Uznesenie číslo 74/2014
C / N E S C H V A Ľ U J E
1. Odpredaj obecného pozemku pre p. Jozefa Žofaja – Metal Trim Oravská Jasenica 603
2. Prenájom Športového areálu na diskotékové zábavy.
3. Sponzorský dar pre Oravské Venuše Námestovo a ZO ÚNSS v Námestove a poskytnutie finančného daru.

 

Obecné zastupiteľstvo
                                                                       Uznesenie číslo 75/2014
D / Ž i a d a
1. starostu obce p, Ing.Karola Graňáka odpísať na žiadosti o sponzorský dar Oravské Venuše Námestovo a ZO ÚNSS v Námestove o poskytnutie finančného daru.

 

Obecné zastupiteľstvo
                                                                       Uznesenie číslo 76/2014
E/ R U Š Í
1. Uznesenie z Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2013 číslo 64/2013 bod b/11.

 

Obecné zastupiteľstvo
                                                                        Uznesenie číslo 77/2014
F/ P O V E R U J E
1. Ing. Karola Graňáka starostu obce jednať s COOP Jednotou Námestovo o odpredaji, výmere a cene pozemkov.

 

 

                                                                          Ing.Karol Graňák
                                                                            Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.