Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 14.2.2014

                                                                 Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                                          konaného dňa 14.02.2014 v Oravskej Jasenici


Obecné zastupiteľstvo
                                                                           Uznesenie číslo 68/2014
A/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Kontrola uznesení z minulého OZ
2. Žiadosti občanov
3. Správu prokurátora o VZN o držaní psov
4. Informácie starostu obce
5. Diskusné príspevky.

 

Obecné zastupiteľstvo
                                                                            Uznesenie číslo 69/2014
B/ S C H V A Ľ U J E
1.VZN obce o chove a držaní psov
2. Odpredaj obecného pozemku p. Miroslavovi Brontvajovi a manž. Martine, bytom Oravská Jasenica č.d36 parcelné číslo 3486/2 o výmere 161 m2 za sumu 8 € za 1 m2
3. Vstup do Občianskeho združenia Miestna akčná skupina Biela Orava, so sídlom Beňadovo č.d.66 a zaradenie obce Oravská Jasenica do územia tohto verejno – súkromného partnerstva.

 

Obecné zastupiteľstvo
                                                                           Uznesenie číslo 70/2014
C/ Ú k l a d á
1.Stavebnej komisií ísť pozrieť obecný pozemok, ktorý chce odkúpiť Dušan Laštík a manž. bytom Oravská Jasenica č.d.447 za jeho rodinným domom popisným číslom 447 a dať vyjadrenie na budúce OZ.
2. Stavebnej komisií ísť pozrieť obecný pozemok, ktorý chce odkúpiť Jozef Žofaj – Metal – Trim Oravská Jasenica 603 parcelné číslo 803/82 a 803/83 a dať vyjadrenie na budúce OZ.
3. Stavebnej komisií ísť pozrieť stavebný pozemok p. Daniela Košúta, bytom Klin č.d.363parcelné číslo 1364/9 v ku obce Oravská Jasenica, na ktorom Chce prevádzať výstavbu rodinného domu a dať vyjadrenie na budúce OZ.

 

                                                                           Uznesenie číslo 71/2014
D/ Ž i a d a
1.Starostu obce p. Ing.Karola Graňáka, aby preveril z Povodím Váhu Ružomberok, či je možnosť výstavby na vodných plochách.

 

 

                                                                                 Ing.Karol Graňák
                                                                                   Starosta obce