Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2013

                                                                    Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                                            konaného dňa 12.12.2013 v Oravskej Jasenici


Obecné zastupiteľstvo

                                                                           Uznesenie číslo 63/2013
A/ B E R I E   N A   V E D O M I E
1. Kontrola uznesení z minulého OZ
2. Žiadosti občanov
3. Žiadosť o príspevok Oravan Oravská Jasenica – schválenie príspevku pre FK.
4. Odpredaj pozemku – zámenu pre Miroslava Brontvaja, bytom Oravská Jasenica č.d.36.
5. Odvoz PDO z obce
6. Vyhodnotenie pripomienok Územného plánu obce .
7. Diskusné príspevky.
8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Štefana Florku, bytom Oravská Jasenica č.d.408

 

                                                                           Uznesenie číslo 64/2013
B/ S C H V A Ľ U J E
1.VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených mzdy a prevádzku školských zariadení.
2. Príspevok pre CVČ Maják.
3. Príspevok pre plánované aktivity v rámci výchovno – vzdelávacej činnosti žiakov od I. – XII..2014 podľa prílohy v celkovej výške 3 675 €.
4. Príspevok pre deti MŠ na záujmové krúžky, angličtinu, nemčinu na rok 2014 v celkovej 1884 €
5. Navýšenie príspevku pre aktivity žiakov na krúžky angličtiny a nemčiny na X. – XII. 2013 v celkovej výške 936 €.
5. Príspevok pre Oravan Oravská Jasenica FK pre rok 2014
6. Rozpočet obce na rok 2014.
7. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
8. Zmenu rozpočtu obce v roku 2013
9. V súlade s § 9 odst.8 písmeno e zámer previesť pozemok parcelné číslo 3486/2 o výmere 161 m2 na Miroslava Brontvaja a manž. Martina, trvale bytom Oravská Jasenica č.d.36 za cenu 8 € /m2.
10.V súlade s § 9 odst.8 písmeno e zámer previesť pozemok na Františka Čiernika, bytom Oravská Jasenica č.d.348 za cenu 8 € / m2
11. Vytýčenie komunikácie K5 / Sihoť / tak, ako je navrhnuté v Územnom pláne obce Oravská Jasenica.

 

                                                                             Uznesenie číslo 65/2013
C/ Ú k l a d á
1.Stavebnej komisií ísť pozrieť obecný pozemok, ktorý chce odkúpiť p.Štefan Florek , bytom Oravská Jasenica č.d.408 a dať vyjadrenie.

 

                                                                              Uznesenie číslo 66/2013
D/ Ž i a d a
1.Starostu obce p. Ing.Karola Graňáka, aby jednal s firmou Brantner s.r.o. Martin o likvidácií odpadov PDO.
2.Na základe sťažnosti občanov žiada starostu obce p. Ing.Karola Graňáka o pripravovanie podkladov pre zorganizovanie petície občanov o schválení VZN obce o zákaze prevádzkovania hazardných hier.

 

                                                                               Uznesenie číslo 67/2013
E/ N e s ú h l a s í
1. So stanoviskom SSC DA ohľadom komunikácie K2,K3 a trvá na vytýčení komunikácií tak, ako je uvedené v územnom pláne obce Oravská Jasenica.
2. So stanoviskom OPÚ Žilina ohľadom ochrany rozvojových plôch s chránenou bonitou.

 

 

                                                                                 Ing.Karol Graňák
                                                                                   Starosta obce