Uznesenie z mimoriadneho zastupiteľstva zo dňa 3.10.2013

                                                      Uznesenie z mimo riadeného obecného zastupiteľstva,
                                                         konaného dňa 3.októbra 2013 v Oravskej Jasenici


Obecné zastupiteľstvo

                                                                                Uznesenie číslo 61/2013
Obecné zastupiteľstvo
A/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Informácie starostu obce o dočasnom navýšení členského príspevku člena Združenia Babia hora na Babia horský turistický informačný
systém- BTIS.


Obecné zastupiteľstvo

                                                                                Uznesenie číslo 62/2013
B/ S ú h l a s í
1. S dočasným navýšením členského príspevku člena Združenia BABIA HORA vo výške 4800 € na Babia horský turistický informačný systém –BTIS.

Počet prítomných poslancov : 4
Za uznesenie: 4
Proti uzneseniu : 0
Zdržal sa : 0

 

                                                                                     Ing.Karol Graňák
                                                                                       Starosta obce