Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 13.9.2013

                                                                     Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                                      konaného dňa 13.septembra 2013 v Oravskej Jasenici

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                            Uznesenie číslo 56/2013

Obecné zastupiteľstvo
A/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.
2. Informácie starostu obce.
3. Žiadosť TJ ORAVAN Oravská Jasenica o poskytnutie dotácie
4. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka na záujmovú činnosť
5. Žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci na zakúpenie novej zdravotníckej techniky MUDr.Peter Letavay – primár Interného
oddelenia, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégého Dolný Kubín , Nemocničná 1944/10
6. Žiadosť Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Revolučná 595,
7. 031 05 Liptovský Mikuláš o odpredaj akcií
8. Prejednanie návrhu na Územný plán obce
9. Diskusné príspevky

 

Obecné zastupiteľstvo
                                                                           Uznesenie číslo 57/2013
B/ S C H V A Ľ U J E
1. Poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica vo výške 1114 € na plánované aktivity v rámci
výchovno – vzdelávacej činnosti pre ţiakov od septembra 2013 do decembra 2013 podľa predloženého návrhu.
10. Poskytnutie finančného daru vo výške 500 € pre MUDr.Peter Letavay – primár Interného oddelenia, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégého Dolný Kubín , Nemocničná 1944/10na zakúpenmie novej zdravotníckej techniky

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                           Uznesenie číslo 58/2013
C/ N E S C H V A Ľ U J E
1. Odpredaj akcií pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a.s.Revolučná 595 , 031 05 Litovský Mikuláš

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                          Uznesenie číslo 59/2013
D/ Ž I A D A
1. Starostu obce p.Ing.Karola Graňáka zabezpečiť opravu čakárne v „Riečke“.
2. Napísať upozornenie p. Blažene Žuffovej ohľadom potulovania sa psa.
3. Starostu obce p.Ing.Karola Graňáka ,aby jednal s OVS a.s.Dolný Kubín o odkúpenie miestnej komunikácie poprípade o dlhodobom
prenájme s predkupným právom pre obec Oravská Jasenica.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                          Uznesenie číslo 60/2013
E/ D O P O R U Č U J E
1. Prejednať žiadosť TJ ORAVAN Oravská Jasenica o poskytnutie dotácie nabudúce OZ.

 

 

                                                                               Ing.Karol Graňák
                                                                                 Starosta obce