Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 21.6.2013

                                                               Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                                   konaného dňa 21.júna 2013 v Oravskej Jasenici


Obecné zastupiteľstvo

                                                                          Uznesenie číslo 52/2013

Obecné zastupiteľstvo

B/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.
2. Informácie starostu obce.
3. Žiadosť o predbežne súhlasne stanovisko k odpredaju obecného pozemku p. Milana Zanovita a manž. Anny Zanovitovej rod. Pňačkovej, bytom Oravská Jasenica č.d.417 napred rodinného domu p.č.417
4. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku parcelné číslo 596/12 p. Filipa Bineka, bytom Oravská Jasenica č.d.406
5. Žiadosť o zámenu pozemku za ihrisko p. Marcely Ferancovej , bytom Oravská Jasenica č.d.6 s parcelou číslo 1469 vo výmere 1280m2 v podiele 39/494 za pozemky, ktoré susedia s parcelou číslo 378/12 a 378/11
6. Správ kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Oravská Jasenica za rok 2012
7. Zámer spoločnosti Metal Trim – Jozef Žofaj
8. Územný plán obce Oravská Jasenica – štúdie IBV Paseka a Úboč
9. Diskusné príspevky

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                         Uznesenie číslo 53/2013
B/ S C H V A Ľ U J E
1. Všeobecné záväzne nariadenie obce o poskytovaní dotácií.
2. Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie obce Oravská Jasenica bez výhrad.
3. Zostatok prebytku rozpočtu rozdeliť nasledovne : 100 % previesť do rezervného fondu vo výške 81 624,38 €

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                         Uznesenie číslo 54/2013
C / Ú k l a d á
1. Stavebnej komisií ísť pozrieť pozemok , ktorý chce vymeniť p. Marcela Ferancová, bytom Oravská Jasenica č.d. 6, ktorý je pod ihriskom s obcou za časť pozemku pri bytovke pre p.Františka Čiernika, bytom Oravská Jasenica č.d.348 a dať vyjadrenie na budúce OZ.
2. Stavebnej komisií ísť pozrieť pozemok, ktorý má záujem odkúpiť p. Milan Zanovit a manž. Anna Zanovitová rod. Pňačková, bytom Oravská Jasenica č.d.417 pri svojom rodinnom dome a dať vyjadrenie na budúce OZ.
3. Stavebnej komisií ísť pozrieť pozemok, ktorý chce odkúpiť p. Peter Binek bytom Oravská Jasenica č.d.406 pri rodinnom dome rodičov a dať vyjadrenie na budúce OZ.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                         Uznesenie číslo 55/2013
C / Ž i a d a
1. starostu obce p, Ing.Karola Graňáka napísať prípis na Vodohospodársky orgán, ktorý má na starosti most cez rieku Veselovianku ohľadom jeho opravy.
2. Starostu obce p. Ing. Karola Graňáka napísať prípis SEZ a.s. Žilina ohľadom elektrického stĺpu pri p.Pavlovi Pekarčíkovi č.d.402.
3. Starostu obce p. Ing. Karola Graňáka upozorniť p. Milana Florku, bytom Oravská Jasenica č.d.223 ohľadom prejazdu kamiónu cez miestnú komunikáciu.
4. Starostu obce p. Ing.Karola Graňáka zabezpečiť cestné zrkadla na miestne komunikácie ku Slepej ulice v Sihoti a ku Požiarnej zbrojnici.

 

 

 
                                                                                Ing.Karol Graňák
                                                                                  Starosta obce