Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 11.4.2013

                                                                   Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                                        konaného dňa 11.apríla 2013 v Oravskej Jasenici


Obecné zastupiteľstvo

                                                                              Uznesenie číslo 49/2013

Obecné zastupiteľstvo

B/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.
2. Informácie starostu obce.
3. Žiadosť o predĺženie prenájmu priestorov v Kultúrnom dome p. Mgr. Jane Šillákovej, bytom Oravská Jasenica č.d.74.
4. Žiadosť o prenájom obecných priestorov Mgr. Márii Polákovej, bytom Oravská Jasenica č.d.366 na zriadenie kozmetického salónu.
5. Žiadosť o prenájom obecnej vodnej plochy p. Rudolfa Buchu a spol., bytom Oravská Jasenica č.d.438.
6. Žiadosť o výstavbu rodinného domu p. Ladislava Koklesa a manž. Daniely Koklesovej rod. Lučivňákovej, bytom Oravská Jasenica č.d.74 v kú obce Oravská Jasenica na parcele číslo 1189/30.
7. Žiadosť o vysypanie miestnej komunikácie Pod Lomom p. Michala Brisudu a manž. Evy , bytom Oravská Jasenica č.d.281
8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Ľubomíra Čiernika a manž. Daniely , bytom Oravská Jasenica č.d.477 v kú obce Oravská Jasenica parcelné číslo 2057/86 o výmere 9 m2 podľa GP číslo 41962249-16/13

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                          Uznesenie číslo 50/2013
B/ S C H V A Ľ U J E
1. Všeobecné záväzne nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi
2. Na základe § 9 odst.8 písmeno e zákona číslo 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších noviel súhlasí, na základe §9a odst.8, písmeno e zákona číslo 138/1991 Zb.z. o majetku obcí, v znení neskorších noviel, so zámenou pozemkov zapísaného v KN pre k.ú. Oravská Jasenica na LV č. 595 pod A: C-KN parc.č.1068/44 orná pôda o výmere 557 m2, C-KN parc.č.1068/45 orná pôda o výmere 456 m2, vedený pod B1 na obec Oravská Jasenica v celosti za nehnuteľnosti zapísané v KN pre k.ú. Oravská Jasenica na LV č. 2009 pod A: C-KN parc. .č. 1467/5 ostatné plochy o výmere 862 m2, C-KN parc.1467/6 ostatné plochy o výmere 21 m2, C-KN parc.č.1467/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2, C-KN parc.č.1467/14 ostatné plochy o výmere 219 m2, v podiele 105/152-in a na LV č.210 pod A: C-KN parc.č.1467/3 ostatné plochy o výmere 1159 m2, C-KN parc.č.1467/4 ostatné plochy o výmere 27 m2, C-KN parc.č.1467/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2, C-KN parc. č. 1467/15 ostatné plochy o výmere 25 m2, v podiele 15/20-in zapísané na meno Marek Hvolka , bytom Námestovo ,ul. Slnečná 162/17.

Počet poslancov : 7
Počet prítomných poslancov : 4
Za uznesenie: 4
Proti uzneseniu : 0
Zdržal sa : 0

3. Výstavbu rodinného domu pre p. Ladislava Koklesa a manž. Danielu Koklesovú rod. Lučivňákovú, bytom Oravská Jasenica č.d.74 na parcele číslo 1189/30 v kú Oravská Jasenica.
4. Predĺženie nájmu v kultúrnom dome pre p. Mgr.Janu Šillákovú, bytom Oravská Jasenica č.d.74 do zmluvy doplniť cenu za spotrebu energie a vody.
5. Prenájom obecných priestorov pre Mgr. Máriu Polákovú, bytom Oravská Jasenica č.d.366, prerobenie priestorov na prenájom vykonať vo vlastnej réžii.
6. Na základe § 9 odst.8 písmeno e zákona číslo 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších noviel súhlasí s predajom pozemku p. Ľubomírovi Čiernikovi a manž. Daniele , bytom Oravská Jasenica č .d. č.d.477 v kú obce Oravská Jasenica parcelné číslo 2057/86 o výmere 9 m2 podľa GP číslo 41962249-16/13 za cenu 8,30 € za l m2.

Počet poslancov : 7
Počet prítomných poslancov : 4
Za uznesenie : 4
Proti uznesenie: 0
Zdržal : 0

7. Predbežne schvaľuje prenájom obecného pozemku – vodnej plochy p. Rudolfovi Buchovi a spol. Bytom Oravská Jasenica č.d.438 v časti obce Pod Lomom kú Oravská Jasenica parcelné číslo 802/4 s podmienkou dať urobiť GP na uvedený prenajatý pozemok na vlastné náklady. Geometrický plán predložiť na budúce obecné zastupiteľstvo na schválenie s podmienkou zachovania požiarnej jamy pre účely protipožiarnych opatrení a prístupu k protipožiarnej jame .
8. Plat starostu obce od 01.01.2013 vo výške 1993 €.
9. Komisiu pre verejné obstarávanie na výstavbu miestnej komunikácie v obci Oravská Jasenica Úboč v zložení p.Ing.Dauda , p.Július Zanovit, Roman Polák a Iveta Kušnierová.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                            Uznesenie číslo 51/2013
C / Ú k l a d á
1. Stavebnej komisií isť pozrieť miestnu komunikáciu pri novom rodinnom dome p. Miroslava Brontvaja, bytom Oravská Jasenica č.d.36 a vyjadrenie predložiť na budúce OZ.

 

 

                                                                                  Ing.Karol Graňák
                                                                                     Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.