Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 15.2.2013

                                                           Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                              konaného dňa 15.februára 2013 v Oravskej Jasenici
                                        -------------------------------------------------------------------------------

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                       Uznesenie číslo 44/2013
A/ P r e r o k o v a l o
1. Správu k vyhodnoteniu pripomienkového konania o postupe obstarávania návrhu zadania pre územný plán obce Oravská Jasenica

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                       Uznesenie číslo 45/2013
B/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.
2. Informácie starostu obce
3. Žiadosť p. Petra Poláka, bytom v Oravskej Jasenici č.d. 346 o výstavbu rodinného domu.
4. Žiadosť spoločnosti Messagerie , s.r.o. Nižná o výstavbu malej vodnej elektrárne na rieke Biela Orava
5. Žiadosť CVČ Maják Námestovo o pridelenie dotácie.
6. Žiadosť Súkromného školského strediska záujmovej činnosti Nižná o pridelenie dotácie
7. Diskusné príspevky
8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Miroslava Kubicu, bytom Breza č.d.387 v kú obce Oravská Jasenica napred rodinného domu p.č.175

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                      Uznesenie číslo 46/2013
B/ S c h v á ľ u j e
1. Súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územno – plánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy od poskytnutia dotácie od Ministerstva dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava
2. V zmysle § 20 odst.7, stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov „ Zadanie pre Územný plán obce Oravská Jasenica „
3. Všeobecné záväzne nariadenie obce Oravská Jasenica o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Oravská Jasenica.
4. Žiadosť CVČ Maják Námestovo o pridelenie finančných prostriedkov na voľno časové aktivity deti a žiakov vo veku od 5 – 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Oravská Jasenica na obdobie od 01.01.2013 do 31.05.2013 v čiastke 6 € na dieťa a mesiac
5. Finančné prostriedky na vzdelávanie a športové aktivity ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica na obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013 v celkovej výške 2593 €
6. Zmenu rozpočtu obce
7. Štatút obce Oravská Jasenica
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2013
9. Správu hlavného kontrolóra obce Oravská Jasenica za rok 2012
10. Za člena výboru TJ Oravská Jasenica Ing. Karola Graňáka starostu obce

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                       Uznesenie číslo 47/2013

C/ Z a m i e t a
1. Žiadosť Súkromného školského strediska záujmovej činnosti Nižná nad Oravou o pridelenie dotácie.
2. Žiadosť p. Miroslava Kubicu, bytom Breza č.d.387 o odpredaj obecného pozemku v kú Oravská Jasenica napred rodinného domu p.č.175 v obci Oravská Jasenica.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                       Uznesenie číslo 48/2013
D/ Ž i a d a
1. Stavebnú komisiu isť pozrieť pozemok pod výstavbu rodinného domu p. Petra Poláka bytom Oravská Jasenica č.d.346 a dať vyjadrenie k výstavbe.

 

 

                                                                                 Ing.Karol Graňák
                                                                                   Starosta obce