Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 30.11.2012

                                                           Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                                    konaného dňa 30.11.2012 v Oravskej Jasenici
                                           --------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo

                                                                 Uznesenie číslo 41/2012
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.
2. Informácie starostu obce
3. Informácie zástupcu CVČ Párnica
4. Zmluvu o dielo – obstarávanie územného plánu v obci Oravská Jasenica
5. Zmluvu o dielo „ Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Oravská Jasenica.
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.Libora Graňáka a manž. bytom Oravská Jasenica č.d.464 za svojím rodinným domom

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                 Uznesenie číslo 42/2012
B/ S c h v á ľ u j e
1. Dodatok č.1 k VZN obce číslo 3 /2011o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
2. Dodatok č. 1 VZN obce číslo 3/2012 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce.
3. Rozpočet obce na rok 2013.
4. Odkúpenie pozemku od rímsko - katolíckej cirkvi v Oravskej Jasenici parcelné číslo 1068/43 o výmere 187 m2, parcelné číslo 1068/44 o výmere 557 m2 a parcelné číslo 1068/45 o výmere 456 m2 za sumu 4 € za l m2 podľa GP číslo 30216613-095/2012 vyhotoveného Geodet Margita Farská – Geodet Hatalova 341 Námestovo
5. Vyhlásenie o ručení Združeniu Biela Orava, pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava.
6. Zmenu rozpočtu obce v roku 2012.
7. Zmenu pracovného času na obecnom úradu na 37,5 týždenne od 1.1.2013
8. Schvaľuje stravné lístky pre starostu obce od 01.01.2012.
9. Ukončenie ÚP obce Oravská Jasenica do troch rokov.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                 Uznesenie číslo 43/2012
C/ Ž i a d a
1. Starostu obce p.Ing.Karola Graňáka napísať prípis p. Pavlovi Maslaňákovi , bytom Oravská Jasenica č.d.71. p.Františkovi Čiernikovi,
bytom Oravská Jasenica č.d.348 a p.Milanovi Florkovi, bytom Oravská Jasenica č.d.224 ohľadom parkovania motorových vozidiel na základe sťažnosti občanov.

 

 

                                                                        Ing.Karol Graňák
                                                                          Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.