Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 31.8.2012

                                                                  Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                                           konaného dňa 31.8.2012 v Oravskej Jasenici
                                                   -------------------------------------------------------------------------------

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                         Uznesenie číslo 39/2012

A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.
2. Informácie starostu obce
3. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.Petra Laštíka a manž. Anny, bytom v Oravskej Jasenici č.d.364.
4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.Jozefa Tomašáka a manž. Anny, bytom v Oravskej Jasenici č.d.365.
5. Žiadosť o výstavbu rodinného domu p. Ing. Mariana Graňák a manž.Mgr.Katariny DiS.art,bytom Oravská Jasenica č.d.296.
6. Žiadosť o výstavbu rodinného domu p.Petra Michalčíka a manž. Veroniky, bytom Oravská Jasenica č.d.370
7. Žiadosť p. Kataríny Brontvajovej, bytom Oravská Jasenica .d.487 o vysypanie cesty štrkom.

Obecné zastupiteľstvo

                                                                        Uznesenie číslo 40/2012
B/ S c h v á ľ u j e
1. Všeobecné záväzne nariadenie obce – Prevádzkový poriadok cintorína
2. Zmenu rozpočtu obce.
3. Všeobecné záväzne nariadenie obce o zákaze prevádzkovaných hazardných hier na území obce Oravská Jasenica.
4. Odpredaj obecného pozemku p.Petrovi Laštíkovi a manž.Anne rod. Kubiznovej, bytom Oravská Jasenica za cenu 3 € za 1 m2.
5. Odpredaj obecného pozemku p. Jozefovi Tomašákovi a manž. Anne ,rod. Tomašáíkovej bytom Oravská Jasenica č.d.365za cenu 5 € za 1 m2.
6. Všeobecné záväzne nariadenie obce – prevádzkový poriadok pohrebiska obce Oravská Jasenica.
7. Nariaďuje počnúc dňom od 01.09.2012 pochovávať v miestnom cintoríne výlučne v predlžených jedno – hroboch.
8. Nariaďuje z dôvodu nedostatku miest na cintoríne pochovávať blízkych príbuzných v rodinných hroboch po uplynutí tlecej doby , tak ako je to špecifikované vo VZN obce prevádzkový poriadok pohrebiska.
9. Z dôvodu nedostatku hrobových miest v cintoríne zakazuje prenajímanie nových hrobových miest obyvateľom, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Oravská Jasenica.
10.Za členku školskej rady zo strany OZ p. Adrianu Kapralíkovú , bytom Oravská Jasenica č.d.467

 

 

                                                                   Ing.Karol Graňák
                                                                     Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.