Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 31.5.2012

                                                          Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                                   konaného dňa 31.05.2012 v Oravskej Jasenici

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                       Uznesenie číslo 35/2012

Obecné zastupiteľstvo
B/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.
2. Informácie starostu obce.
3. Žiadosť o oplotenie okolo rodinného domu p. Antona Poláka, bytom Oravská Jasenica č.d.440
4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Antona Poláka , bytom Oravská Jasenica č.d.237
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku za svojim rodinným domom p.Petra Laštíka a manž. Anny, bytom Oravská Jasenica č.d.364
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku za svojim rodinným domom p.Jozefa Tomašáka a manž. Anny, bytom Oravská Jasenica č.d.365.
7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pri svojom rodinnom dome p. Miroslava Gracika a manž. Alžbeta, bytom Oravská Jasenica č.d.96
8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Márie Trnkovej , bytom Oravská Jasenica č.d.236.
9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku napred svojho rodinného domu p. Rudolfa Poláka a manž. Aleny, bytom Oravská Jasenica č.d.253.
10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku napred svojho rodinného domu p. Mgr.Márie Zanovitovej rod.Brčákovej a manž. Júliusa, bytom Oravská Jasenica č.d.252
11. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.Jána Žofaja a manž. Žofie Žofajovej rod. Ferancovej, bytom Oravská Jasenica č.d.52.
12. Diskusné príspevky.
13. Informácie starostu.
14. Plán kontrol hlavného kontrola obce na II. polrok 2012

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                          Uznesenie číslo 36/2012
B/ S C H V A Ľ U J E
1.Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici na základe §9a odst.8 písmeno e zákona číslo 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších noviel súhlasí s predajom pozemku parcelné číslo.č.72/3 o výmere 13 m2 za cenu 5,- €/m2,pozemku parcelné .číslo 72/2 o výmere 190 m2 za cenu 5,-€/m2 a pozemku parcelné číslo 72/4 o výmere 34 m2 za cenu 8,-€/m2 v k.ú. obce Oravská Jasenica pánovi Miroslavovi Gracíkovi a manželke Alžbete Gracíkovej rod.Kocúrovej trvale bytom Oravská Jasenica č.d.96 .

Odôvodnenie: Pán Miroslav Gracík s manželkou Alžbetou požiadali obecný úrad v Oravskej Jasenici o odkúpenie pozemkov parcelné číslo: 72/2 o výmere 190m2, pozemku parcelné číslo 72/3 o výmere 13 m2 a pozemku 72/4 o výmere 34 m2, ktoré v súčasnosti užívajú. Obecný úrad preskúmal žiadosť priamo na mieste prostredníctvom stavebnej komisie a zistil, že pozemky parcelné číslo 72/2 a 72/3 žiadateľ užíva a nachádza sa nich dvor, kôlňa a prístup do rodinného domu. Obe parcely sú ohradené plotom. Tieto parcely boli dlhodobo užívané aj predchádzajúcim vlastníkom pánom Chlustinom. Pozemok nachádzajúci sa na parcele číslo 72/4 je susediaci pozemok, ktorý žiadatelia chcú využiť na výstavbu garáže, keďže na existujúcich parcelách to nie je možné, nakoľko sa nachádzajú hlboko pod úrovňou komunikácie a bolo by obtiažne vybudovať vjazd. Stavebná komisia skonštatovala, že vzhľadom k tomu, že predajom pozemkov sa nijakým spôsobom nenarúša ani nezasahuje do výkonu samosprávnych funkcií obce a nie sú podstatné pre jej ďalšie fungovanie nemá
námietok proti ich predaju a odporúča obecnému zastupiteľstvu pozemok priamo predať na základe §9a odst. 8 písmeno e, zákona číslo 138/1991.

Počet poslancov : 7
Počet prítomných poslancov : 6
Za uznesenie : 6
Proti : 0
Zdržali : 0

2.Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici na základe §9a odst.8 písmeno b zákona číslo 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších noviel súhlasí s predajom pozemku parcelné číslo 586/14 o výmere 48 m2 v k.ú. obce Oravská Jasenica pánovi Rudolfovi Polákovi a manželke Alene Polákovej rodenej Graňákovej trvale bytom Oravská Jasenica č.d. 253 za cenu 8,30- €/m2, podľa GP číslo 64/2012. 

Odôvodnenie: Pán Rudolf Polák s manželkou Alenou požiadali obecný úrad v Oravskej Jasenici o odkúpenie pozemku parcelné číslo: 586/14 o výmere 48 m2 . Tento pozemok v súčasnosti tvoria neoddeliteľný celok stavby a je ohraničený od ostatných pozemkov plotom. Na pozemku sa nachádzajú chodníky, časť dvora a vstup do rodinného doma. Keďže sa jedná o pozemok, ktorý obec v súčasnej dobe nevyužíva keďže je zastavaný jeho predaj žiadnym spôsobom nenarúša ani nezasahuje do výkonu samosprávnych funkcií obce a nie
je podstatný pre jej ďalšie fungovanie a na odporúčanie stavebnej komisie obecné zastupiteľstvo nemá námietok proti ich predaju.

Počet poslancov : 7
Počet prítomných poslancov : 6
Za uznesenie : 6
Proti : 0
Zdržali : 0

3.Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici na základe §9a odst.8 písmeno b zákona číslo 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších noviel súhlasí s predajom pozemku parcelné číslo 586/15 o výmere 58 m2 v k.ú. obce Oravská Jasenica Mgr. Márii Zanovitovej rodenej Brčákovej a manž. Júliusovi Zanovitovi, trvale bytom Oravská Jasenica č.d. 252 za cenu 8,30- €/m2, podľa GP číslo 64/2012.
Odôvodnenie: pani Mgr. Mária Zanovitová rod. Brčáková a manžel Július požiadali obecný úrad v Oravskej Jasenici o odkúpenie pozemku parc.číslo: 586/15 o výmere 58 m2 . Tento pozemok v súčasnosti tvorí neoddeliteľný celok stavby a je ohraničený od ostatných pozemkov plotom. Na pozemku sa nachádzajú chodníky, časť dvora, predzáhradka a vstup do rodinného doma. Pozemok bol dlhodobo zastavaný starými rodičmi pána Júliusa Zanovita. Keďže sa jedná o pozemok, ktorý obec v súčasnej dobe nevyužíva keďže je zastavaný jeho predaj žiadnym spôsobom nenarúša ani nezasahuje do výkonu samosprávnych funkcií obce a nie je podstatný pre jej ďalšie fungovanie a na
odporúčanie stavebnej komisie obecné zastupiteľstvo nemá námietok.

Počet poslancov : 7
Počet prítomných poslancov : 6
Za uznesenie : 5
Proti : 0
Zdržali : 1

4.Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici na základe §9a odst.8 písmeno b zákona číslo 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších noviel súhlasí s predajom pozemku parcelné .číslo 159/2 diel 1 o výmere 17 m2, pozemku parcelné číslo 1825/12 diel 3 o výmere 38 m2 a pozemku parcelné .číslo1825/14 diel 5 o výmere 12 m2 v k.ú. obce Oravská Jasenica pánovi Jánovi Žofajovi a manželke Žofii Žofajovej rodenej Ferancovej trvale bytom Oravská Jasenica č.d. 52 za cenu 5,- €/m2. Odôvodnenie: Pán Ján Žofaj s manželkou Žofiou požiadali obecný úrad v Oravskej Jasenici o odkúpenie pozemku parcelné číslo: 159/2 diel 1 o výmere 17 m2, pozemku parcelné číslo 1825/12 diel 3 o výmere 38 m2 a pozemku parcelné číslo 1825/14 diel 5 o výmere 12 m2. Svoju žiadosť odôvodnili, že pozemky tvoria súčasť ich záhrady, ktorú nepretržite užívajú od roku 1966. Tieto pozemky sú ohraničené od ostatných pozemkov plotom. Na pozemkoch sa nachádza záhrada a časť prístupu do dvora. Keďže sa jedná o pozemky, ktoré obec v súčasnej dobe nevyužíva prihliadnuc ku skutočnosti, že žiadatelia predali obci inú časť záhrady pod cestu, stavebná komisia do poručila obecnému zastupiteľstvu predať tieto pozemky žiadateľom.

Počet poslancov : 7
Počet prítomných poslancov : 6
Za uznesenie : 6
Proti : 0
Zdržali : 0

5.Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením pozemku parcelné číslo 1825/13 diel 4 o výmere 1 m2 za cenu 5,-€/m2, pozemku parcelné .číslo 3475/8 diel 14 o výmere 5 m2 za cenu 5,-€/m2, pozemku parcelné .číslo 3475/6 diel 12 o výmere 11 m2 za cenu 5,-€/m2, pozemku parcelné .číslo 3475/5 diel 11 o výmere 79 m2 za cenu 5,-€/m2 od vlastníkov Jána Žofaja a manželky Žofie Žofajovej rod. Ferancovej trvale bytom Oravská Jasenica č.52 pre Obec Oravská Jasenica.

Počet poslancov : 7
Počet prítomných poslancov : 6
Za uznesenie : 6
Proti : 0
Zdržali : 0

6.Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámenou pozemku parcelné číslo 1871/4 diel 7 o výmere 7 m2 za pozemok parcelné číslo 3475/7 diel 13 o výmere 20 m2 a pozemok parcelné číslo 3475/3 diel 9 o výmere 11 m2 vlastníkov Petra Graňáka a manželky Jarmily rodenej Graňákovej trvale bytom Oravská Jasenica č.49.

Počet poslancov : 7
Počet prítomných poslancov : 6
Za uznesenie : 6
Proti : 0
Zdržali : 0

7. Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici na základe §9a odst.8 písmeno e zákona číslo 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších noviel súhlasí s predajom pozemku parc.č.556/2 o výmere 49 m2 v k.ú. obce Oravská Jasenica pánovi Marcelovi Vrábovi a manželke Blažene Vrábovej rod.Matejovej trvale bytom Oravská Jasenica č.d.256 za cenu 5,-€/m2. Odôvodnenie: Pán Marcel Vráb s manželkou Blaženou Vrábovou rod. Matejovou požiadali obecný úrad v Oravskej Jasenici o odkúpenie pozemkov parcelné .číslo: 556/2 o výmere 49m2. Uvedený pozemok je bezprostredne susediaci s rodinným domom a plánujú ho použiť na výstavbu vchodovej rampy
pre ich invalidné deti, nakoľko chcú riešiť bezbariérový vstup do svojho rodinného domu. Obecný úrad preveril súčasnú situáciu v rodine aj reálnosť vybudovania bezbariérového vstupu do rodinného domu a zistil, že v rodine sú dve zdravotne postihnuté deti a bezbariérový vstup do domu je opodstanený. Vzhľadom k obtiažnej životnej situácii rodiny a keďže sa jedná o pozemok, ktorého predajom sa nijakým spôsobom nenarúša ani nezasahuje do výkonu samosprávnych funkcií obce a nie je podstatný pre jej ďalšie fungovanie a na odporúčanie stavebnej komisie obecný úrad nemá námietok proti ich predaju a odporúča obecnému zastupiteľstvu pozemok priamo predať na základe §9a odst. 8 písmeno e, zákona číslo 138/1991

Počet poslancov : 7
Počet prítomných poslancov : 6
Za uznesenie : 6
Proti : 0
Zdržali : 0

8. Zmenu rozpočtu obce
9.Zaradenie do majetku obce budovu Telovýchovnej jednoty Oravan Oravská Jasenica vo výške 170 837 €.
10.Požiarny poriadok obce.
11.Plat starostu obce vo výške 1947 €.
12. Záverečný účet obce bez výhrad.
13. Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a spracovanie územného v obci Oravská Jasenica.
14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravská Jasenica na II. polrok 2012.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                   Uznesenie číslo 37/2012
C/ Ú K L A D A 
1. Starostovi obce p. Ing.Karolovi Graňákovi pozvať p. Františka Čiernika, bytom v Oravskej Jasenici č.d.348 ohľadom pre jednania pozemku pod priekopou.

Obecné zastupiteľstvo

                                                                   Uznesenie číslo 38/2012
C/ Ž I A D A
1. Starostu obce p. Ing.Karola Graňáka o zabezpečenie spomaľovacích pásov na miestnu komunikáciu Poza humna.

 

 

                                                                          Ing.Karol Graňák
                                                                            Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.