Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 24.2.2012

                                                             Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                                     konaného dňa 24.02.2012 v Oravskej Jasenici

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                   Uznesenie číslo 28/2012

B/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.
2. Informácie starostu obce.
3. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.Stanislava Farského, bytom Oravská Jasenica č.d.97.
4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Vladimíra Trabalíka a manž. Kariny, bytom Oravská Jasenica č.d.255
5. Žiadosť o prenájom obecného pozemku p.Petra Žofaja a manž.Moniky, bytom Oravská Jasenica č.d.176 napred svojho rodinného domu.
6. Žiadosť o zámenu obecného pozemku v časti obce „ Riečka“ p.Zdenka Žofaja, bytom Oravská Jasenica č.d.367.
7. Žiadosť o o odkúpenie obecného pozemku p.Mialana Florku pri svojom bytom Oravská Jasenica č.d.224.
8. Žiadosť o vrátenie pozemku p.Márií Trnkovej, bytom v Oravskej Jasenici č.d.236.
9. Žiadosť o vrátenie pozemku p.Oľge Kubiznovej, bytom Oravská Jasenica č.d.218.
10.Petíciu občanov z časti obce Pod Paseka o výstavbu miestnej komunikácie.
11.Diskusné príspevky.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                   Uznesenie číslo 29/2012
B/ S C H V A Ľ U J E
1. Na základe § 9 odst.8 písmeno e zákona číslo 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších noviel súhlasí s predajom pozemku parcelné číslo C – KN 458/1 o výmere 357 m2 a parcelné číslo C –KN 458/2 o výmere 65 m2 v kú obce Oravská Jasenica pánovi Milanovi Florkovi, bytom Oravská Jasenica č.d.224 za cenu 8 € za 1 m2.
2. Vypísanie výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra obce.
3. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce. Náležitosti prihlášky a spôsob konania voľby hlavného kontrolóra.
4. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Oravská Jasenica 2 hodiny týždenne.
5. Kandidátov na prísediacich na Okresnom súde v Námestove p.Mgr.Štefana Balcerčíka, bytom Oravská Jasenica č.d.441 a p.Mgr.Elenu Ferancovú, bytom Oravská Jasenica č.d.355
6. Zriadenie obecného hasičského zboru obce Oravská Jasenica.
7. Vstup do Združenia Slovenského centra obstarávania.
8. Prenájom obecného pozemku pod garáž pre p. Stanislava Farského , bytom Oravská Jasenica č.d.97 podľa VZN obce o prenájme.
9. Zaradenie do funkcie hasič : Miloš Brontvaj, Ľubica Gracíková, Martin Feranec, Zuzana Gracíková, Antónia Lovaštíková, Petra Lovaštíková, Eva Majcherová, Eva Pekarčíková, Patrik Zboňák
10.Zaradenie do funkcie starší hasič : Ladislav Meda ml., Mgr. Štefan Balcerčík a Ján Chlebový.
11.Za veliteľa obecného hasičského zboru p. Ladislava Medu ml.
12.Za strojníka obecného hasičského zboru p. Jána Chlebového.
13.Na základe § 9 odst.8 písmeno e zákona číslo 138/1991 Zb.z . o majetku obcí v znení neskorších noviel súhlasí s predajom pozemku parcelné číslo 1427/1 o výmere 132 m2 a parcelné číslo 1427/8 o výmere 62 m2 v kú obce Oravská Jasenica pani Márii Trnkovej, bytom Oravská Jasenica č.d. 236 za cenu 1 €.
14.Na základe § 9 odst.8 písmeno e zákona číslo 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších noviel súhlasí s predajom pozemku parcelné číslo 1427/6 o výmere 203 m2 a pozemok parcelné číslo 1427/7 o výmere 152 m2 v ku obce Oravská Jasenica pani Oľge Kubiznovej, bytom Oravská Jasenica č.d.218 za cenu 5 € za 1 m2.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                   Uznesenie číslo 30/2012
C/ U K L A D A
1. Starostovi obce Ing.Karolovi Graňákovi dať vytýčiť miestnu komunikáciu Pod Paseka .
2. Starostovi obce Ing.Karolovi Graňákovi podľa možnosti finančných prostriedkov obce riešiť rekonštrukciu cesty Pod Paseka.
3. Starostovi obce Ing.Karolovi Graňákovi zahájiť konanie na zistenie právoplatnosti rozhodnutia povolenia výstavby „ Betonárky – MBM – STAV s.r.o. Námestovo .
4. Starostovi obce Ing.Karolovi Graňákovi pokračovať v krokoch k zamedzeniu výstavby zariadenia na likvidáciu odpadov v obci.

 

Obecné zastupiteľstvo


                                                                   Uznesenie číslo 31/2012
D/ N E S C H V A Ľ U J E
1. Odpredaj obecného pozemku p. Stanislavovi Farskému, bytom Oravská Jasenica č.d.97

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                   Uznesenie číslo 32/2012

E/ D O P O R U Č U J E
1. Prejednať stavebnej komisií pri OZ prenájom pozemku pod výstavbu garáže p.Petra Žofaja a manž., bytom Oravská Jasenica č.d.175 a dať vyjadrenie OZ.
2. Prejednať stavebnej komisií žiadosť p. Zdenka Žofaja, bytom Oravská Jasenica č.d.367 ohľadom zámenný pozemku s obcou a dať vyjadrenie OZ.

 

 

                                                                      Ing.Karol Graňák
                                                                        Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.