Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva,konaného dňa 12.augusta 2011

                                                               Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                                konaného dňa 12.augusta 2011 v Oravskej Jasenici
                                 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Obecné zastupiteľstvo:

                                                                U z n e s e n i e číslo 14/2011
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Plnenie uznesenia z minulého OZ
2. Žiadosť o prenájom priestorov Diany Madleňákovej , bytom Trstená Západ 1145/38.
3. Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku p.Marcela Vrába a manž. Boženy, bytom Oravská Jasenica č.d.257.
4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.Dezidera Graňáka, bytom Oravská Jasenica 93.
5. Informácie starostu obce.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                U z n e s e n i e číslo 15/2011
B/ S c h v á ľ u j e
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP – P04-10-1 za účelom realizácie projektu s názvom „ Separácia odpadov v obci Oravská Jasenica“.
2. Výšku celkových nákladov na projekt vo výške 492 753,79 €.
3. Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 492 753,79 €.
4. Výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov vo výške 24 700,00 €.
5. Spôsob financovania projektu vlastné zdroje.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                U z n e s e n i e číslo 16/2011
C/ S ú h l a s í
1. S prenájmom priestorov p. Diane Madleňákovej, bytom Trstená, v budove Hasičskej zbrojnice pod podmienkou, že budú súhlasiť členovia DPZ.
2. Predbežne súhlasí s odpredajom obecného pozemku pre p.Marcela Vrába a manž., bytom Oravská Jasenica č.d.257 pri jeho rodinnom dom cca 2 m. Kupujúci je povinný dať si vypracovať Geometrický plán za prítomnosti stavebnej komisie pri OZ a predložiť ho na schválenie OZ.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                 U z n e s e n i e číslo 17/2011
D/ Ž i a d a
1. p.Dezidera Graňáka, bytom Oravská Jasenica č.d.93 o aktualizovanie GP číslo 37048201-33/2006. Po aktualizovaní predložiť OZ.
2. Stavebnú komisiu pri OZ v Oravskej Jasenici predvolať na komisiu p.Dušana Laštíka, bytom Oravská Jasenica č.d.447, p. Miroslava
Trabalíka, bytom Oravská Jasenica č.d.40 a p. Lukáša Gajdoša, bytom Oravská Jasenica č.d.394.
3. Starostu obce, p. Ing. Karola Graňáka, zvážiť zakúpenie radaru pre obec.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                   U z n e s e n i e 18/2011
E/ Ú k l a d á
1. Starostovi obce p. Ing.Karolovi Graňákovi , poslancom OZ urobiť kontrolu miestnej priekopy a zabezpečiť po dohovore s občanmi, ktorí
susedia s miestnou priekopou prístup ku priekope.
2. Starostovi obce pripraviť Všeobecné záväzne nariadenie obce o prenájme a predaji hnuteľného majetku obce.

 

                                                                             Ing.Karol Graňák
                                                                                starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.