Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.februára 2011

                                                      Uznesenie z obecného zastupiteľstva , konaného dňa
                                                                      11.2.2011 v Oravskej Jasenici
                                                       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obecné zastupiteľstvo:

                                                                                Uznesenie číslo 2/2011

A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Rozdelenie volebných obvodov pre poslancov OZ.
2. Diskusné príspevky.
3. Sťažnosť p.Štefana Čajku, bytom Oravská Jasenica č.d.333 ohľadom úpravy cesty Pod Brabírka na p.Jaroslava Feranca, bytom Oravská Jasenica č.d.6
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.Lukáša Gajdoša, bytom Oravská Jasenica č.d.394.
5. Žiadosť p.Petra Mičudu, Evy Mičudovej, Tomáša Kubalu a Zuzany Kubalovej, bytom Kamenická 852/8 Námestovo a Martiny Mičudovej, bytom Námestovo ul. Štefániková o zaradenie pozemkov do plánovanej výstavby rodinných domov a náležité úpravy terénu.
6. Žiadosť p.Miroslava Gracika a manž. Alžbety Gracikovej , bytom Oravská Jasenica č.d.96 ohľadom odkúpenia obecného pozemku.
7. Žiadosť p.Petra Suľu a manž.Andrey Suľovej rod. Laštíkovej, bytom Námestovo ul.Štefániková 209/9 o odsúhlasenie výstavby rodinného domu na parcele číslo 133/6 v kú obce Oravská Jasenica.

Obecné zastupiteľstvo:

                                                                                Uznesenie číslo 3/2011
B/ S c h v á ľ u j e
1. Všeobecné záväzne nariadenie o odpadoch.
2. Pracovný poriadok obce.
3. Všeobecné záväzne nariadenie obce o určení predaja v obci .
4. Poplatky za prenájom kultúrneho domu.
5. Zmluvu o prenájme hnuteľných vecí.
6. Rozpočet obce na rok 2011.
7. Redakčnú radu pre vydávanie obecných novín, „JASENIČAN „
v zložení :Šéfredaktorka : p.Magdaléna Pavčová, bytom Oravská Jasenica č.d.8
Členovia : p.Ing.Karol Graňák starosta obce
p. Iveta Kušnierová, poslankyňa OZ
8. Do školskej rady z radov poslancov p.Júliusa Zanovita
9. Stravnú jednotku pre zamestnancov obce vo výške 2,85 € , 55 % z ceny stravného lístka platí zamestnávateľ a 45 % platí zamestnanec.
10.Daň za verejné priestranstvo vo výške 4 € za predaj.
11. Kritéria pre prijímanie detí do MŠ :
- prednostne sa prijímajú deti predškolského veku,
- deti s odloženou dochádzkou,
- deti zamestnaných rodičov.
12. Prenájom pozemku p.Lukášovi Gajdošovi, bytom Oravská Jasenica č.d.394, za podmienky, že odpredá alebo daruje časť pozemku, ktorý je zabratý pod cestu .

Obecné zastupiteľstvo :
                             
                                                                                Uznesenie číslo 4/2011
C/ Ž i a d a
1. Starostu obce vypracovať zmluvu o výpožičke.
2. Predniesť na zasadnutí ZMOS žiadosť ohľadom vyriešenia počtu očných a zubných lekárov v regióne Námestovo.

Obecné zastupiteľstvo :
                                                                                Uznesenie číslo 5/2011
D/ U k l a d á
1. Starostovi obce zistiť, či umožňuje zákon prijímať dieťa do materskej školy na jeden školský rok.

 

                                                                                     Ing.Karol Graňák
                                                                                       starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.