Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.mája 2011

                                             

                                        Uznesenie z obecného zastupiteľstva , konaného dňa 13.mája 2011
                                                                                v Oravskej Jasenici
                                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obecné zastupiteľstvo:

                                                                            Uznesenie číslo 7/2011

A/ Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesenia z minulého obecného zastupiteľstva.
2. Diskusné príspevky
3. Správu o hospodárení za I.Q 2011
4. Žiadosť p.Blažeja Kriša a manž. Janka Krišovej rod. Graňákovej, bytom Oravská Jasenica č.d.128. o odkúpenie obecného pozemku.
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.Šimona Čiernika a manž. Boženy Čiernikovej rod. Pacoňovej, bytom Oravská Jasenica č.d.320.
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.Marcela Kubicu, bytom Oravská Jasenica č.d.275.
7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Dalibora Pastýra a manž. Alena Pastýrova rod. Labajová, bytrom Oravská Jasenica č.d.359.
8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.Žofie Žofajovej, bytom Oravská Jasenica č.d.262.
9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Martina Poláka a manž. Veroniky Polákovej rod.Kormaňákovej, bytom Oravská Jasenica č.d.11
10. Žiadosť Petra Gracíka a manž. Ľubice Gracíkovej rod.Medovej, bytom Oravská Jasenica č.d.419.
11. Žiadosť p. Štefana Balcerčíka, bytom Oravská Jasenica č.d.441 o výmenu, odkúpenie resp. dlhodobý prenájom obecného pozemku.

 

                                                                          Uznesenie číslo 8/2011

B/ Schvaľuje
1.Odpredaj obecného pozemku pre p.Blažeja Kriša a manž. Janky Krišovej rod.Graňákovej bytom v Oravskej Jasenici č.d.128 parcelné číslo C-KN 336/6 diel 6 o výmere 59 m2 a parcela číslo 336/3 zast.plocha , diel 3 vo výmere 46 m2 v kú obce Oravská Jasenica parcelné číslo za cenu 2,50 € za 1 m2.
2. Odpredaj obecného pozemku p. Marcelovi Kubicovi, bytom v Oravskej Jasenici č.d.275 parcelné číslo 536/1 o výmere 81 m2 a parcelné číslo 536/1 výmere 31 m2 v kú obce Oravská Jasenica za cenu 5 € za 1 m2.
3. Odpredaj obecného pozemku p.Daliborovi Pastýrovi a manž. Alene Pastýrovej rod.Labajovej, bytom v Oravskej Jasenici č.d.359 parcelné číslo 1441/2 o výmer 150 m2 podľa GP číslo 327/2000 v kú obce Oravská Jasenica za cenu 5 € za 1 m2.
4. Odpredaj obecného pozemku p.Žofii Žofajovej, bytom Oravská Jasenica č.d. 262, parcelné číslo 565/1 , diel 3 o výmere 24 m2 a parcelné číslo 565/2, diel 4 o výmere 46 m2 v kú obce Oravská Jasenica za cenu 2,5 € za 1 m2.
5. Odpredaj obecného pozemku p.Martinovi Polákovi a manž. Veronike Polákovej rod.Kormaňákovej, bytom v Oravskej Jasenici č.d.11 parcelné číslo 2057/48 , diel 1 o výmere 49 m2 v kú obce Oravská Jasenica podľa GP číslo 119/2009 za cenu 5 € za 1m2.
6. Odpredaj obecného pozemku p. Pavlovi Gracikovi a manž. Ľubici Gracíkovej rod. Medovej bytom Oravská Jasenica č.d.419 parcelné číslo 2057/49, diel 2 o výmere 26 m2 v kú obce Oravská Jasenica podľa GP číslo 119 /2009 za cenu 5 € za 1 m2.
7. Zámenu pozemku pre p.Štefana Balcerčíka, bytom Oravská Jasenica č.d.441 p.č.1441/2 v kú obce Oravská Jasenica a prístup cez obecnú priekopu ku rodinnému domu číslo 441.
8. Zmenu rozpočtu obce na kapitole 0510 716 kapitálové výdavky na sumu 7800 €, na kapitole 01116 611 mzdy navýšenie 1900 €, na kapitole 0510 637 004 navýšenie o 3319,39 €.
9. Zmluvu o pôžičke pre p.Ivetu Hvolkovú, bytom Oravská Jasenica č.d.5 vo výške 219 €.
10. Odmenu starostovi obce p.Ing.Karolovi Graňákovi za 1.Q.2011 vo výške 25 %.
11. Odpredaj pozemkov sa bude realizovať až po zmene zákona.
12. Občania, ktorí odkupujú obecné pozemky si musia dať vypracovať geometrické plány na vlastné náklady.

 

                                                                           Uznesenie číslo 9/2011
C/ Nesúhlasí
1. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predloženým návrhom p.Marcela Vrába, bytom Oravská Jasenica č.d.256 o odkúpenie pozemku.

 

                                                                           Uznesenie číslo 10/2011
D/ Súhlasí
1. S vyrovnaním záväzkov p.Denisy Hudákovej, bytom Lemešany č.454
z prenájmu obecného bytu podľa návrhu obce, ktorý je vedený pod
spisovou značkou 191/2011.

 

                                                                           Uznesenie číslo 11/2011
E/ Žiada
1. Obecné zastupiteľstvo žiada stavebnú komisiu o prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku p.Šimona Čiernika a manž. Boženy, bytom Oravská Jasenica č.d.320.
2. Obecné zastupiteľstvo žiada stavebnú komisiu, aby pre jednala predložený návrh obecného zastupiteľstva na odpredaj pozemku
p.Marcela Vrába a manž.Boženu, bytom Oravská Jasenica č.d.256 a po prerokovaní predložila na zasadanie obecnému zastupiteľstvu.

 

 

                                                                                    Ing.Karol Graňák
                                                                                      Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.