Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 9.decembra 2011

                                                                 U z n e s e n i e z obecného zastupiteľstva,
                                                        konaného dňa 9.decembra 2011v Oravskej Jasenici
                                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obecné zastupiteľstvo:

                                                                       U z n e s e n i e číslo 24/2011
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesenia z minulého obecného zastupiteľstva.
2. Informácie starostu obce
3. Diskusné príspevky
4. Žiadosť spoločnosti MBM – STAV s.ro. Námestovo

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                        U z n e s e n i e číslo 25/2011
B/ S c h v á ľ u j e
1. Všeobecné záväzne nariadenie obce o hospodárení s majetkom.
2. Všeobecné záväzne nariadenie obce o pravidlách pri vykonávaní stavebných prác.
3. Všeobecné záväzne nariadenie obce o daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.
4. Rozpočet obce pre rok 2012
5. Zmenu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                         U z n e s e n i e číslo 26/2011
C/ Ú k l a d á
1. Starostovi obce preveriť podmienky separácie stavebného odpadu spoločnosti MBM – BETKAM s.r.o. Námestovo na Úrade životného prostredia, ktoré inštitúcie sa majú vyjadrovať k predmetnej činnosti.

 

 

                                                                           Ing.Karol Graňák
                                                                              Starosta obce