Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 3.novembra 2011

                                                             Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                                  konaného dňa 3.novembra 2011 v Oravskej Jasenici
                                   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Obecné zastupiteľstvo:

                                                               U z n e s e n i e číslo 19/2011
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Plnenie uznesenia z minulého OZ
2. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.Petra Žofaja a manž. Moniky, bytom Oravská Jasenicač.d.176 .
3. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov p.Mareka Žofaja, bytom Oravská Jasenica č.d.391
4. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov p. Milana Florku, bytom Oravská Jasenica č.d.224
5. Všeobecné nariadenie obce o hospodárení a nakladaní s majetkom obce číslo 1/2011
6. Informácie starostu obce
7. Diskusné príspevky

Obecné zastupiteľstvo

                                                               U z n e s e n i e číslo 20/2011
B/ S c h v á ľ u j e
1. Do školskej rady za členov p.Ivetu Kušnierovú a p. Marcela Farského poslancov OZ a p. Vdp.Mgr.Petra Palidera
2. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP – P04-11-3 za účelom  realizácie projektu s názvom „ Separácia odpadov v obci Oravská Jasenica“.
3. Výšku celkových výdavkov na projekt vo výške 485 545,09 €.
4. Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 485 545,09 €.
5. Výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov vo výške 24 277,25 €.
6. spôsob financovania projektu vlastné zdroje.
7. Odkúpenie pozemkov od p.Márie Kubicovej, bytom Oravská Jasenica č.d.60 a Romana Poláka, bytom Oravská Jasenica č.d.301 za cenu 8,30 € 1 m2.
8. Výšku stravnej jednotky v Základnej škole a materskou školou Martina Hamuljaka podľa predloženého návrhu.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                 Uznesenie číslo 21/2011
C / Žiada
l. Starostu obce p.Ing.Karola Graňáka zvolať vlastníkov pozemkov v časti obce „ Sihoť“ od p. Milana Florku po Eduarda Vrába ohľadom vybudovanie miestnej komunikácie.

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                 Uznesenie číslo 22/2011
D/ R u š í
1. Uznesenie číslo 15/2011 zo dňa 12.8.2011 bod B/ 1 – 5 .

 

Obecné zastupiteľstvo

                                                                 Uznesenie číslo 23/2011
E/ Z a m i e t a
1. Žiadosť p.Petra Žofaja, bytom Oravská Jasenica č.d.176 ohľadom odkúpenia obecného pozemku napred rodinného svojho rodinného
domu.

 

 

                                                                       Ing.Karol Graňák
                                                                         starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.