Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva, konaného dňa 07.júna 2011

                                                                 Uznesenie z obecného zastupiteľstva,
                                                           konaného dňa 7. júna 2011v Oravskej Jasenici                                                                                                                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obecné zastupiteľstvo:

                                                                         U z n e s e n i e číslo 12/2011
A/ Berie na vedomie
1. Informácie starostu obce
2. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Oravskej vodárenskej spoločnosti a.s. Dolný Kubín

 

                                                                         U z n e s e n i e číslo 13/2011
B/ S c h v á ľ u j e
1.Odpredaj obecného pozemku pre Oravská vodárenskú spoločnosť a.s. Dolný Kubín Bysterecká 2180 z komasačného hárku 013, z parcele číslo 3637, diel 5 parcela číslo KIN – C 606/4 o výmere 11 m2, druh pozemku ostatné plochy, diel 6 parcela KN-C 606/5 o výmere 3 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria podľa Geometrického plánu číslo 17951381- 245/2009 za sumu 5 € za 1 m2.
2. Plat starostu obce Oravská Jasenica s účinnosťou od 1.6.2011
a/ podľa § 3 ods.1 zákona číslo 253/1994 Z.z. vo výške 1523 €
b/ podľa § 4 ods.2 zákona číslo 253/1994 Z.z. zvýšený o 25 % t.j. 381 € Plat starostu podľa § 3 ods.1 a podľa § 4 ods.2 zákona číslo 253/1994 Z.z. spolu 1904 € mesačne.

 

                                                                            Ing.Karol Graňák
                                                                              Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.