Menu

Uznesenie z mimoriadneho obecného zastupiteľstva zo dňa 23.marca 2011

                            Uznesenie z mimoriadneho obecného zastupiteľstva,
                                               konaného dňa 23.marca 2011
                         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obecné zastupiteľstvo:


                                                  Uznesenie číslo 6/2011

A/ S c h v a ľ u j e
1. Financovanie projektu pod názvom Regenerácia obce Oravská Jasenica
poskytnutím úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo
výške 200.000,- Eur, s možnosťou opakovaného čerpania a
zabezpečením úveru blankozmenkou.

2. Že Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní
SR pre rok 2011 sa bude prevádzať dodávateľským spôsobom.

3. Komisiu pre výberové konanie pre program revitalizácie krajiny a
integrovaného manažmentu povodní SR pre rok 2011 v zložení:
- Ing. Karol Graňák – starosta obce
- Ing. Jozef Hutko – zástupca starostu obce
- p. Marcel Farský – poslanec OZ

 


                                           Ing. Karol Graňák
                                             Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.