Menu

Zápisnica z OZ zo dňa 11.8.2017

                                 Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.augusta  2017

                                             v Oravskej Jasenici.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny.

Neprítomní :  Q

Kontrolór obce : p .Mgr. Andrej Namislovský – neprítomný ospravedlnený

            Obecné zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce p. Ing. Karol Graňák, ktorý privítal prítomných poslancov  OZ a kontrolóra obce a konštatoval, že z počtu 7 poslancov  OZ je na dnešnom OZ  prítomných 7 poslancov OZ, čo predstavuje  nadpolovičnú  účasť, vzhľadom na to  vyhlásil rokovanie OZ za uznášania schopné.

            Za overovateľov zápisnice poveril starosta obce p. Július Zanovit a Marcel Farský poslancov OZ.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí : za  predsedu p. Iveta Kušnierová a za členov:

Mgr. Margarétu Koptovú a PharmDr. Janu Tomašákovú , poslankyne  OZ.

Písaním zápisnice poveril pracovníčku OcU  p. Mgr. Ferancovú Elenu.

            Na rokovanie obecného zastupiteľstva navrhol nasledovný programom :

  1. Otvorenie.
  2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom: „Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica“, realizovaného rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným uzemním plánom obce a platným programom rozvoja obce.
  3. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu s názvom  „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice č .p. 283“ realizovaného v rámci výzvy č .VII. Prezídia hasičského a záchranného zboru 2017
  4.  Rôzne  

 K bodu číslo 2/ Starosta obce p .Ing.Karol Graňák  oboznámi prítomných poslancov

OZ s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom: „Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica“, realizovaného rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným uzemním plánom obce a platným programom rozvoja obce.

Po oboznámení s  predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom: „Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica“, realizovaného rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným uzemním plánom obce a platným programom rozvoja obce.

Po prerokovaní poslanci OZ  berú na vedomie predloženie žiadosti a schvaľujú zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 477,02 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu .

Za uznesenie : Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , PharmDr. Jana Tomašáková , Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Iveta Kušnierová, Roman Polák Proti : 0  ,Zdržal sa : 0. 

    K bodu číslo 3/ Starosta obce p .Ing. Karol Graňák oboznámil prítomných poslancov OZ s

predložením žiadosti o poskytnutie dotácie prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu s názvom  „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice č .p. 283“ realizovaného v rámci výzvy č. VII. Prezídia hasičského a záchranného zboru 2017.

Po oboznámení s predloženým návrhom poslanci OZ berú na vedomie predloženie žiadosti  o o poskytnutie dotácie prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu s názvom  „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice č.p. 283“ realizovaného v rámci výzvy č. VII. Prezídia hasičského a záchranného zboru 2017 a schvaľujú zabezpečenie finančných prostriedkov spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice č. p. 283“ vo výške 5% z poskytnutej dotácie .

Za uznesenie : Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , PharmDr. Jana Tomašáková , Ing. Jozef  Hutko, Július Zanovit, Iveta Kušnierová, Roman Polák Proti : 0  ,Zdržal sa : 0. 

     Na záver starosta obce  Ing. Karol Graňák poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadanie OZ ukončil.

                                                           D.a.h.

     Marcel Farský                                                                    Július Zanovit

      poslanec  OZ                                                                      poslanec OZ

Zapísala : Mgr. Ferancová

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.