Menu

Zápisnica z OZ zo dňa 17.7.2017

                                 Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.júla 2017

                                             v Oravskej Jasenici.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny.

Neprítomní :  Iveta Kušnierová - ospravedlnená

Kontrolór obce : p .Mgr. Andrej Namislovský – neprítomný ospravedlnený

            Obecné zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce p. Ing. Karol Graňák, ktorý privítal prítomných poslancov  OZ a kontrolóra obce a konštatoval, že z počtu 7 poslancov  OZ je na dnešnom OZ  prítomných 7 poslancov OZ, čo predstavuje  nadpolovičnú  účasť, vzhľadom na to  vyhlásil rokovanie OZ za uznášania schopné.

            Za overovateľov zápisnice poveril starosta Marcela Farského a p. Júliusa Zanovita, poslancov  OZ.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí : za  predsedu p. Ing. Jozefa Hutku  a za členov:

Mgr. Margarétu Koptovú a PharmDr. Janu Tomašákovú.

Písaním zápisnice poveril pracovníčku OcU p. Mgr. Elenu Ferancovú

    Na zasadanie OZ navrhol nasledovný program :

  1. Otvorenie.
  2. Schválenie výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu, „ Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica“ , kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zo strany žiadateľa v hodnote 5 % a v maximálnej sume 5 500,00 € z celkových oprávnených výdavkov projektu.
  3. Schválenie výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu, „ Škola pre všetkých“ , kód výzvy OPLZ – PO1/2016/DOP/1.1.1 - 01,kód projektu ŽoNFP NFP312010I092 pre žiadateľa Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici, v hodnote 5 % a v maximálnej sume 3 200,- € z celkových oprávnených výdavkov projektu.
  4.  Záver

 K bodu číslo 2/ starosta obce p. Ing.Karol Graňák oboznámil prítomných poslancov OZ s

výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu, „ Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica“ , kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zo strany žiadateľa v hodnote 5 % a v maximálnej sume 5 500,00 € z celkových oprávnených výdavkov projektu.

     Po prerokovaní  predloženého návrhu poslanci OZ schválili výškou maximálneho

celkového spolufinancovania projektu, „ Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica“ , kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zo strany žiadateľa v hodnote 5 % a v maximálnej sume 5 500,00 € z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Za uznesenie : Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , PharmDr. Jana Tomašáková ,      

Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Roman Polák Proti : 0  ,Zdržal sa : 0. 

    K bodu číslo 3/  Starosta obce p. Ing.Karol Graňák oboznámil prítomných poslancov

OZ  so   schválením  výšky maximálneho celkového spolufinancovania

projektu, „ Škola pre všetkých“ , kód výzvy OPLZ – PO1/2016/DOP/1.1.1 - 01,kód projektu ŽoNFP NFP312010I092 pre žiadateľa Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici, v hodnote 5 % a v maximálnej sume 3 200,- € z celkových oprávnených výdavkov projektu.

    Po prerokovaní  predloženého návrhu poslanci OZ schválili výšku

maximálneho celkového spolufinancovania projektu, „ Škola pre všetkých“ , kód výzvy OPLZ – PO1/2016/DOP/1.1.1 - 01,kód projektu ŽoNFP NFP312010I092 pre žiadateľa Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici, v hodnote 5 % a v maximálnej sume 3 200,- € z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Za uznesenie : Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , PharmDr. Jana Tomašáková ,      

Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Roman Polák Proti : 0  ,Zdržal sa : 0. 

    K bodu číslo 4/   Na záver starosta obce  Ing. Karol Graňák poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadanie OZ ukončil.

 

                                                           D.a.h.

Marcel Farský                                                                                 Július Zanovit

poslanec OZ                                                                                      poslanec OZ

Zapísala : Mgr. Ferancová

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.