Menu

Zápisnica z OZ zo dňa 11.7.2017

                                 Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.júla 2017

                                             v Oravskej Jasenici.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny.

Neprítomní :  Q

Kontrolór obce : p .Mgr. Andrej Namislovský – neprítomný ospravedlnený

            Obecné zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce p. Ing. Karol Graňák, ktorý privítal prítomných poslancov  OZ a kontrolóra obce a konštatoval, že z počtu 7 poslancov  OZ je na dnešnom OZ  prítomných 7 poslancov OZ, čo predstavuje  nadpolovičnú  účasť, vzhľadom na to  vyhlásil rokovanie OZ za uznášania schopné.

            Za overovateľov zápisnice poveril starosta Mgr. Margarétu Koptovú a PharmDr. Janu Tomašákovú , poslankyne  OZ.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí : za  predsedu p. Július Zanovita  a za členov:

Ing. Jozefa Hutku a p. Romana Poláka poslancov

Písaním zápisnice poveril pracovníčku OcU  p. Mgr. Ferancovú Elenu.

Na zasadanie OZ navrhol nasledovný program :

1.  Otvorenie.

2.  Schválenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-

      SC111-2016-10/78 zo dňa 18.01.2017  a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE

      POHĽADÁVKY

      A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

      príspevku Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného

      finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo  

      Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej

      blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ.

      Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení

      Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica,

      IČO: 0026 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov

      EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zberný dvor Oravská

      Jasenica, kód projektu ITMS2014+: 310011B526.

3.   Prejednanie podpísania vlastnej blankozmenku a zmluvu o vyplňovanom práve

      k blankozmenke na zabezpečenie prípadnej  budúcej pohľadávky, vzniklej zo zmluvy o 

      poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/78 zo dňa

      18.01.2017  a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE

      MAJETKU“,

      Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Všeobecné zmluvné 

      podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, voči

      poskytovateľovi Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35

      Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra

      životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová

      adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 

      Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zberný dvor Oravská Jasenica, kód projektu

      ITMS2014+: 310011B526.

4. Záver

 K bodu číslo 2/ Starosta obce p .Ing.Karol Graňák  oboznámi prítomných poslancov

OZ so  Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1- SC111-2016-10/78 zo dňa 18.01.2017  a článkom 13 ods. 1 „ZA POHĽADÁVKY  A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného  príspevku Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného   finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo     Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica,IČO: 0026 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zberný dvor Oravská Jasenica, kód projektu ITMS2014+: 310011B526.

Po prerokovaní predloženého návrhu poslanci OZ schválili v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/78 zo dňa 18.01.2017  a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zberný dvor Oravská Jasenica, kód projektu ITMS2014+: 310011B526.

 Za uznesenie : Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , PharmDr. Jana Tomašáková ,      

 Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Iveta Kušnierová, Roman Polák Proti : 0  ,Zdržal sa : 0. 

      K bodu číslo 3/ Starosta obce p. Ing. Karol Graňák oboznámil starostu obce Ing. Karol Graňák informoval poslancov OZ podpísaní zmluvy  vlastnou  blankozmenkou a zmluvu o vyplňovanom práve k blankozmenke na zabezpečenie prípadnej  budúcej pohľadávky, vzniklej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/78 zo dňa 18.01.2017  a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, voči poskytovateľovi Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zberný dvor Oravská Jasenica, kód projektu ITMS2014+: 310011B526.

Poslanci po prerokovaní predloženého návrhu poverujú starostu obce  OZ podpísať vlastnú blankozmenku a zmluvu o vyplňovanom práve k blankozmenke na zabezpečenie prípadnej  budúcej pohľadávky, vzniklej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/78 zo dňa 18.01.2017  a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, voči poskytovateľovi Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zberný dvor Oravská Jasenica, kód projektu ITMS2014+: 310011B526.

Za uznesenie : Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , PharmDr. Jana Tomašáková ,      

Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Iveta Kušnierová, Roman Polák Proti : 0  ,Zdržal sa : 0. 

   

    K bodu číslo 4/   Na záver starosta obce  Ing. Karol Graňák poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadanie OZ ukončil.

 

                                                           D.a.h.

Mgr. Margaréta Koptová                                                      PharmDr. Janá Tomašáková

      poslankyňa OZ                                                                        poslankyňa OZ

Zapísala : Mgr. Ferancová

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.