Zápisnica z OZ zo dňa 27.3.2017

               Z á p i s n i c a

z riadneho  zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.marca 2017  v Oravskej Jasenici.

 

 

 

Z á p i s n i c a

z riadneho  zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.marca2017

v Oravskej Jasenici.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------------------–––  

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny.

Neprítomní :   p. Iveta Kušnierová, p. Roman Polák  - ospravedlnený

Kontrolór obce : p. Mgr. Andrej Namislovský - ospravedlnený

Za občanov : 0

     Obecné zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce p. Ing. Karol Graňák, ktorý privítal prítomných poslancov  OZ a kontrolóra obce a konštatoval, že z počtu 7 poslancov  OZ je na dnešnom OZ  prítomných 5 poslancov OZ, čo predstavuje  nadpolovičnú  účasť, vzhľadom na to  vyhlásil rokovanie OZ za uznášania schopné.

     Za overovateľov zápisnice poveril starosta obce p. Ing. Jozef Hutko a Roman Polák poslancov OZ.

          Do návrhovej komisie boli navrhnutí : za  predsedu p. Júliusa Zanovita a za členov:

Mgr. Margarétu Koptovú a PharmDr. Janu Tomašákovú , poslankyne  OZ.

 .        Písaním zápisnice poveril pracovníčku OcÚ  p. Mgr. Ferancovú Elenu.

     Na rokovanie obecného zastupiteľstva navrhol nasledovný programom :

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia OZ
 3. Predaj pozemkov parcelné  č. C-KN 803/154 a C-KN 3644/8 podľa § 9 a odst.8 1991 Zb. z. písmeno .e Zákona č. 138/1991 Zb. z.
 4. Prenájom vodovodu Laz podľa § 9a odst.8 písmeno e Zákona č.138/1991 Zb. z.
 5. Vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou cintorín – JUMAZ :

a/ odkúpenie novovzniknutých pozemkov parcelné č. C-KN 1213/37, C-KN 1213/34,C-KN 1213/33, C-KN1213/32, C-KN 1213/31, C-KN 1213/30, C-KN 1213/29,C-KN 1213/28, C-KN 1213/27 a časti parcely C-KN 1213/36,

b/Zámena pozemkov parcelné č. C-KN 498/7 za pozemok parcelné č. C-KN 1232/4 podľa § 99 odst.8 písmeno e Zákona č.128/1991 Zb. z

c/ zámena pozemkov parcelné číslo C-KN 342/3 za pozemok parcelné číslo C-KN 12135 a časti pozemku parcelné číslo C-KN 1213/36

 1. Schválenie zámeru zámeny pozemku parcelné číslo E-KN  s pozemkami podľa GP číslo 57/2007 zo dňa 22.2.2017 podľa § 9a odst.8 písmeno e Zákona číslo 138/1991 Zb. z.
 2. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Oravská Jasenica na programovacie obdobie 2016-2020.
 3. Žiadosť p. Zdenky Miškovčíkovej o odkúpenie pozemku parcelné číslo C-KN 64, C-KN 66/1 a časti pozemkov parcelné číslo E-KN 587/2 a E-KN 602/5.
 4. Kotolňa ZŠ s MŠ Oravská Jasenica – posúdenie možnosti obnovy
 5.  Žiadosť RKC – farnosť Oravská Jasenica
 6. Žiadosť p. Ing. Albína Guru, bytom Oravská Jasenica č.d.20 o prenájom pozemku
 7. Žiadosť rodiny Brontvajovej a Adamicovej o opravu cesty Kapustisko
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

    K bodu číslo 1/ Otvorenie – OZ otvoril a viedol starosta obce Ing.  Karol Graňák, ktorý privítal prítomných poslancov OZ . Starosta obce p. Ing. Karol Graňák prečítal návrh overovateľov zápisnice a návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice. Za overovateľov zápisnice určil p. Ing.Jozefa Hutku a Júliusa Zanovita, poslancov OZ. Do návrhovej komisie  určil za predsedu p. Margarétu Koptovú a za členov p. členov PharmDr. Janu Tomašákovú  a p. Marcela Farského  poslancov OZ .

   

K bodu číslo 2/  Kontrola plnenia uznesení OZ –  s kontrolou plnenia uznesení oboznámil zástupca starostu p. Július Zanovit, uznesenia sa plnia podľa uložených termínov.

Počet poslancov: 7, Počet prítomných 5, Za uznesenie: Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Proti :0, Zdržal sa: 0. 

    

K bodu číslo 3/ Starosta obce p. Ing.KarolGraňák oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou p. Jozefa Žofaja Firma – Metal TRim o odkúpenie  pozemkov

v súlade s §9a odst.8 písm.e ,zákona č.138/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica  nachádzajúca sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísané na LV č. 595  ako parcelu registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc. č. 803/99 – vodné plochy  o výmere 1208 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 372/2016 zo dňa 25.04.2016  zodpovedá dielu č. 3 o výmere 885 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 803/154 – vodné plochy o výmere 885 m2 a predaj nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica  nachádzajúca sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísané na LV č. 2145  ako parcelu registra "C" evidované na mape určeného operátu, parc. č. 3644/4 – ostatné plochy  o výmere 2603 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 372/2016 zo dňa 25.04.2016  zodpovedá dielu č. 6 o výmere 417 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 3644/8 – vodné plochy o výmere 885 m2 , za cenu 16 € 1 m2 .Konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemky predávajúceho ,parcelné číslo  C-KN č. 273/2  bezprostredne susedí s pozemkom parcelné číslo E-KN 101, ktorého vlastníkom je zamieňajúci 2 a v súčasnej dobe tvorí predzáhradku k tomuto pozemku. Tento pozemok je pre zamieňajúceho 1 nevyužiteľný. Zamieňajúca 2 je podielovou vlastníčkou pozemkov parcelné čísla C-KN 1467/3, C-KN 1467/4, C-KN 1467/11, C-KN 1467/15, ktoré sa nachádzajú pod miestnym futbalovým štadiónom, ktorého vlastníkom je zamieňajúci 1. Tieto spoluvlastnícke podiely sú pre zamieňajúceho 2 taktiež nevyužiteľné. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili ku predaju, či to ideme predať a ak to chceme predať za akú cenu, k bodu bola rozprava, kde sa vyjadrili poslanci OZ, , že pozemok sa predá a boli navrhované ceny  p. Ing. Jozef Hutko navrhoval predať za cenu 17 € , p. Július Zanovit navrhoval predať za cenu 16 €. Po rozprave a hlasovaní sa poslanci OZ rozhodli predať za sumu 16 €, ale pri uzatváraní zmluvy, aké by to p. Jozef Žofaj Metal Trim , chcel predať , tak predkupné právo má obec Oravská Jasenica a odkúpiť za tu sumu, čo obec predala t.j. 16 € za 1 m2, taktiež menovaný musí vybudovať cestu okolo rieky Veselovianky v šírke 4 m , vybudovať priepust a pozemok, ktorý kúpil musí na ňom vybudovať parkovisko. Toto všetko by malo byť zakotvené v zmluve, ktorú bude uzatvárať obce s kupujúcim. Poslanci OZ súhlasili s odpredajom obecných pozemkov p. Jozefovi Žofajovi firme Metal Trim za cenu 16 € za 1 m2. Za boli všetci prítomní poslanci.

Počet poslancov: 7, Počet prítomných 5, Za uznesenie: Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Proti :0, Zdržal sa: 0.    

K bodu číslo 4/ Starosta obce p. Ing. Karol Graňák oboznámil prítomných poslancov OZ s dodatkom o prenájme vodovodu Laz k nájomnej zmluve zo dňa 4.7.2005. Poslanci s dodatkom k nájomnej zmluve zo dňa 4.7.2005 súhlasili. Za boli všetci prítomní poslanci.

Počet poslancov: 7, Počet prítomných 5, Za uznesenie: Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Proti :0, Zdržal sa: 0.   

K bodu číslo 5/ Starosta obce p. Ing. Karol Graňák oboznámil prítomných poslancov OZ s vysporiadaním pozemkov pod miestnu komunikáciu od cintorína po firmu JUMAZ. Poslanci boli oboznámení s odkúpením a so zámenou pozemkov. Poslanci po prerokovaní zámeny pozemkov schválili zámenu pozemkov. Mali dotazy, či sa pri miestnej komunikácií nebudú stavať nejaké búdy , lebo by to kazilo vzhľad ulice, p. starosta Ing. Karol Graňák, oboznámil poslancov, že keď bude chcieť niekto niečo stavať, tak si bude musieť dať žiadosť o drobnú stavbu a obec mu musí vydať povolenie na výstavbu, tak by sa malo predísť stavaniu búd.  Poslanci OZ súhlasili so zámenou pozemkov. Za uznesenie boli všetci prítomní poslanci.

 Počet poslancov : 7, Počet prítomných 5, Za uznesenie : Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová,  PharmDr. Jana Tomašáková , , Július Zanovit Proti : 0  ,Zdržal: 0.

   

K bodu číslo 6/ Starosta obce p. Ing. Karol Graňák  oboznámil prítomných poslancov OZ so zámenou pozemku  číslo E. – KN s pozemkami podľa GP číslo 57/2017 zo dňa 22.2.2017 podľa §9a odst.8 písmeno e Zákona číslo 138/1991 Zb. z. jedná sa o pozemku tzv. Lány p. Alojza Madleňáka, bytom Oravská Jasenica č.d.138, Františka Feranca a manž. Aleny, bytom Oravská Jasenica č.d.178, Moniky Ferancovej , bytom Oravská Jasenica č.d.137, Štefana Laštíka, bytom Oravská Jasenica č.d.131 a Ignáca Prielomku, bytom Oravská Jasenica č.d.133. Poslanci OZ po predložení GP súhlasia  so zámenami pozemkov podľa GP číslo 57/2017 zo dňa 22.2.2017 za zámenu boli všetci prítomní poslanci OZ.

Počet poslancov: 7, Počet prítomných 5, Za uznesenie: Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Proti :0, Zdržal sa: 0. 

   

K bodu číslo 7/ Starosta obce p. Ing. Karol Graňák oboznámil prítomných poslancov OZ  oboznámil s Komunitným plánom sociálnych služieb obce Oravská Jasenica na programové obdobie rokov 2016 – 2020, s predloženým návrhom Komunitného plánu sociálnych služieb obce Oravská Jasenica na programové obdobie rokov 2016 – 20020 poslanci schválili. Za schválenie boli všetci prítomní poslanci.

Počet poslancov: 7, Počet prítomných 5, Za uznesenie: Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Proti :0, Zdržal sa: 0.    

K bodu číslo 8/ K tomuto bodu starosta obce p. Ing. Karol Graňák  oboznámil prítomných poslancov OZ so žiadosťou p. Zdenky Miškovčíkovej , bytom Okružná 947/38 Námestovo o odkúpenie  obecných pozemkov parcelné číslo C-KN 64 záhrada o výmere 126 m2, parcelné číslo C-KN 66/1 zastavaná plocha vo výmere 584 m2, neknihovaný majetok parcelné číslo 587/2 vo výmere 264 m2 a 602/5 vo výmere 4 m2. Poslanci po prerokovaní žiadosti o odpredaj obecných pozemok pre p. Zdenku Miškovičovú neschválili, poslanci OZ súhlasili len s odpredajom, resp. výmenou pozemku pri rodinnom dome p.č.93, za pozemok  ktorý vlastnia v Hlbokom, poslanci OZ žiadajú starostu obce p. Ing. Karola Graňáka, aby jednal s p. Zdenkou Miškovičou a odpredaji resp. výmeny časti pozemku pri rodinnom dome p.č.93 za pozemok , ktorý vlastnia v Hlbokom. Za neschválenie a jednanie o predaji časti odpredaja pozemku boli všetci prítomní poslanci OZ.

Počet poslancov: 7, Počet prítomných 5, Za uznesenie: Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Proti :0, Zdržal sa: 0.     

K bodu číslo 9/ –  Starosta obce p. Ing. Karol Graňák oboznámil prítomných poslancov , aby posúdili možnosti obnovy kotolne v Základnej škole v Oravskej Jasenici, nakoľko kotolňa má už vyše 25 rokov a je potrebné sú obnoviť informoval prítomných poslancov , že má urobené predbežne projekty  na biomasu, alebo plyn. Je potrebné posúdiť na ktorú prestavbu treba urobiť kotolňu v ZŠ. Poslanci po rozprave  žiadajú starostu obce o posúdenie vyhodnotí výstavby kotolne v ZŠ s MŠ , buď na plyn alebo peletky. Za uznesenie boli všetci prítomní poslanci.

Počet poslancov: 7, Počet prítomných 5, Za uznesenie: Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Proti :0, Zdržal sa: 0.    

K bodu číslo 10/ Starosta obce p. Ing. Karol Graňák oboznámil prítomných poslancov OZ so žiadosťou Rímsko – katolíckej cirkvi farnosť Oravská Jasenica o oslobodenie platenia dani z nehnuteľnosti pre farnosť Oravská Jasenica. Poslanci OZ po oboznámení so žiadosťou súhlasia s oslobodením dane z nehnuteľnosti pre RKC – farnosť Oravská Jasenica od roku 2017. Všetci prítomní poslanci OZ boli za oslobodenie platenia dane z nehnuteľnosti  od roku 2018.

Počet poslancov: 7, Počet prítomných 5, Za uznesenie: Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Proti :0, Zdržal sa: 0. 

K bodu číslo 11/ Starosta obce p. Ing. Karol Graňák  oboznámil prítomných poslancov OZ so žiadosťou p. Ing .Albína Guru, bytom Oravská Jasenica č.d.20 o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom  časti obecného pozemku parcelné číslo 3637/1 o výmere 135 m2 napred rodinného domu p.č.20, poslanci OZ po oboznámení sa žiadosťou , OZ nesúhlasí s odpredajom ani dlhodobým prenájmom obecného pozemku vo výmere 135 m2 . Všetci prítomní poslanci boli za neschválenie odpredaja ani dlhodobého prenájmu..

Počet poslancov: 7, Počet prítomných 5, Za uznesenie: Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Proti :0, Zdržal sa: 0.

       K bodu číslo 12 / Starosta obce p. Ing. Graňák oboznámil prítomných poslancov OZ so žiadosťou o úpravu príjazdovej cesty rodín p. Ing. Zdena Brontvaja a manž. Kataríny Brontvajovej , bytom Oravská Jasenica č.d. 487 a p. Róberta Adamicu a manž. Zuzany Adamicovej, bytom Oravská Jasenica č.d.488. Poslanci po prerokovaní žiadosti  p. Ing. Zdena  Brontvaja a manž. Kataríny a Roberta Adamicu a manž. Zuzany berú na vedomie úpravu príjazdovej cesty, nakoľko t.č.je cesta zjazdná, je potrebné vyčistiť len kanál cca 300 bm , táto časť úpravy nie je schválená v rozpočte pre rok 2017. Poslanci OZ berú žiadosť o úpravu príjazdovej cesty na vedomie. Za uznesenie boli všetci prítomní poslanci OZ.

Počet poslancov: 7, Počet prítomných 5, Za uznesenie: Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing. Jozef Hutko, Július Zanovit, Proti :0, Zdržal sa: 0.    

K bodu číslo 13/ Rôzne – Starosta obce oboznámil prítomných poslancov OZ, že hospodárska rada  pri Rímsko – katolíckom kostole v Oravskej Jasenici mala zasadanie a požiadala Vdp. p. farára a  cirkevných pozemkov pre mladé rodiny z obce Oravská Jasenica a taktiež hospodárska rada prerokovala a dala návrh na  vymaľovanie kostola, výstavbu WC a skladov pri kostole, Vdp. Mgr. Karol Pôbiš súhlasí s odpredajom cirkevných pozemkov a vymaľovaním kostola, vybudovaním WC a skladov pri kostole napísal žiadosť na biskupský úrad o vydanie súhlasí na odpredaj pozemkov , maľovanie kostola , výstavbu WC a skladov pri kostole.

P .starosta obce Ing. Karol Graňák oboznámil o projekte na kotolňu ZŠ

Keďže do diskusie sa nikto viacej  neprihlásil starosta diskusiu ukončil.

                               K bodu  číslo 14/ Záver – Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom OZ za účasť a zasadanie OZ ukončil.

                                                           D.a.h.

     Ing Jozef Hutko                                                                Július Zanovit

      poslanec  OZ                                                                      poslanec OZ

Zapísala : Mgr. Ferancová