Menu

Pozvánka na OZ 17.10.2016

Starosta obce

Oravská Jasenica

                                                                                      V Or. Jasenici dňa  10.10.2016

          - poslancom OZ

   - kontrolórovi OZ

               

                                              

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa

17.10.2016 t.j. v pondelok  17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Or. Jasenici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

s nasledovným programom :

 

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia OZ
 3. Návrh VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov v 11.B.j.  v Or. Jasenici
 4. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
 5. Žiadosť p. Jána Poláka o kúpu časti parcely C-KN číslo 802/37
 6. Návrh zámeny pozemkov – časť parcely E-KN číslo 3425/2 s časťou parcely C-KN 1232/3
 7. Návrh zámeny pozemkov – časť parcely E-KN číslo 3425/2 s časťou parcely C-KN 1213/22
 8. Žiadosť p. Jozefa Žofaja – Metal Trim, Oravská Jasenica o odkúpenie časti parcely C-KN  číslo 3644/4,  803/99,3644/3 a  E-KN číslo 803/12 podľa geometrického plánu
 9. Žiadosť o prenájom priestorov
 10. Žiadosť p. Martina Graňáka, bytom Oravská Jasenica č.d.291
 11. Informácie starostu
 12. Diskusia
 13. Záver

                                                                            Ing. Karol Graňák v. r.

                                                                                   starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                                                      

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.