Pozvánka na OZ 15.07.2016

Starosta obce Oravská Jasenica                                                    V Or.Jasenici dňa 01.07.2016

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                          

                                            P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                                          z v o l á v a m
                                                riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa
                             15. júla 2016 t.j. v piatok o 16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu

s nasledovným programom :

Program:

 1. Otvorenie, voľba komisií, kontrola uznesení, schválenie programu.
 2. Správa o plnení uznesení  z minulého OZ.
 3. Správa o výsledku kontroly z úradu práce sociálnych veci a rodiny.
 4. Návrh dodatku č.1 VZN obce číslo 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škôlkach a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
 5. Návrh dodatku č.3 k VZN obce číslo 4/2013 o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Oravská Jasenica.
 6. Žiadosť p. Jozefa Žofaja – Metal Trim o odkúpenie pozemku.
 7. Zmena rozpočtu obce
 8. Žiadosť Moniky Hvolkovej , bytom Oravská Jasenica č.d.5 o zámene pozemku parcelné číslo 1467/3 za spoluvlastnícky podiel v parcelách číslo 1467/3, 1467/4, 1467/11 a 1467/15 / pod ihriskom/.
 9. Žiadosť p. Filipa Bineka, bytom Oravská Jasenica č.d.406 o odkúpení pozemku parcelné číslo 606/6.
 10. Žiadosť CVČ Maják o zvýšenie príspevku na detí a žiakov navštevujúcich CVČ.
 11. Žiadosť p. Miroslava Lovaštíka, bytom Oravská Jasenica č.d.423 o úpravu miestnej komunikácie.
 12. Diskusia
 13. Záver

           

 

 

                                                                                   Ing.Karol Graňák v.r.
                                                                                         starosta obce

 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.