Menu

Pozvánka na OZ 22.04.2016

Starosta obce Oravská Jasenica                                                    V Or.Jasenici dňa 18.04.2016

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                          

                                            P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                                          z v o l á v a m
                                                riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa
                             22.apríla 2016 t.j. v piatok o 19,30 hodine v zasadačke Obecného úradu

s nasledovným programom :

Program:

  1. Zberný dvor Oravská Jasenica
  2. Miestná komunikácia  okolo  p. Tibora Madleňáka
  3. Schválenie prísediaceho na súde
  4. Návrh VZN obce č.1/2016 o nakladení s odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Jasenica

           

 

 

                                                                                   Ing.Karol Graňák v.r.
                                                                                         starosta obce

 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                                                     

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.