Menu

Pozvánka na OZ 26.02.2016

Starosta obce Oravská Jasenica                                                                               V Or.Jasenici dňa  15.2.2016

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

                                                   P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
                                                                                  z v o l á v a m
                                                     riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa
                                    26.februára 2016 t.j. v piatok o 16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu

s nasledovným programom : 
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba komisií
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie programu
5. Zrušenie uznesenia číslo 85/2014 bod B/3
6. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v pozemku parcelné číslo 372/1
7. Zmluva o budúcej zmluve – odkúpenie pozemku pre SSE – Distribúcia, a.s. pre výstavbu Trafostanice Vyšná Paseka
8. Zámer denný stacionár v Oravskej Jasenici
9. Zámer výstavba Telocvične v obci
10. Elektrifikácia a výstavba sietí a ciest v časti obce Uhliska
11. Žiadosť o prenájom pozemku pre V.Sumega, bytom Oravské Veselé č.497
12. Žiadosť o prenájom pozemku pre Jozef Feranec, bytom Oravská Jasenica č.d.157
13. Žiadosť mesta Trstená o poskytnutie dotácie na záujmové činnosti
14. Diskusia
15. Záver                                                                  

                                                                                   Ing.Karol Graňák v.r.
                                                                                         starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                                                     

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.