Pozvánka na OZ 15.12.2017

                Starosta obce

              Oravská Jasenica

                                                                           V Or. Jasenici dňa 04.12.2017

    - poslancom OZ

   - kontrolórovi OZ

               

                                                            P O Z V Á N K A .

 V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                           z v o l á v a m

riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa

15. dedecmra 2017 t .j. v piatok   o 18,00  hodine v zasadačke Obecného úradu

v  Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh dodatku VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na rok 2018
 4. Návrh na schválenie príspevku pre žiakov ZŠ s MŠ pre mimoškolské aktivity
 5. Návrh  na schválenie príspevku pre žiakov ZŠ s MŠ navštevujúcich CVČ Maják
 6. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZNč.2/2012 – prevádzkový poriadok pohrebiska
 7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZNč.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 8. Návrh dodatku č.6 k VZN č.3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
 9. Návrh VZN
 10. Návrh rozpočtu na rok 2018
 11. Návrh smernice o vybavovaní sťažnosti
 12. Diskusia
 13. Záver

                                                                                   Ing. Karol Graňák v .r.

                                                                                    starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné. 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.