Pozvánka na OZ 25.9.2017

                Starosta obce

              Oravská Jasenica

                                                                           V Or. Jasenici dňa 12.9.2017

    - poslancom OZ

   - kontrolórovi OZ

               

                                                            P O Z V Á N K A .

 V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                           z v o l á v a m

riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa

   25.septembra  2017 t .j. v pondelok  o 17,00  hodine v zasadačke Obecného úradu

v  Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

1.   Otvorenie.

2.   Kontrola plnenia uznesení.

3.   Zámer predaja pozemku parcelné číslo  KN-C číslo 315/4 o výmere 18 m2 pre Františka

      Feranca a manž. Alenu Ferancovú rod. Žofajovú , bytom  Oravská Jasenica č.d.178 za 1 €

      v súlade s § 9a odst.8 písmeno e zákona č.138/1991 Zb. z.z. , ako prípad vhodný

      osobitného zreteľa.

4.   Zámer predaja pozemkov parcelné číslo KN-C číslo 325/1 o výmere 77 m2 a parcelné

      číslo 328/7 o výmere 25 m2 pre Štefana Laštíka, bytom Oravská Jasenica č.d. 178 za 1 €

      v súlade s § 9a odst.8 písmeno e zákona č.138/1991 Zb. z.z. , ako prípad vhodný

      osobitného zreteľa.

5.   Zámer predaja pozemkov parcelné číslo KN-C číslo 325/5  o výmere 180 m2 pre

      Ignáca Prielomku, bytom Oravská Jasenica č.d.133 za 1 € v súlade s § 9a odst.8 písmeno e

      zákona č.138/1991 Zb. z.z. , ako prípad vhodný osobitného zreteľa.

6.   Žiadosť p. Zdenky Miškovčíkovej rod. Graňákovej , bytom Námestovo , ul. Okružná

      947/38 o odkúpenie pozemkov C-KN  parcelné číslo 64 o výmere 126 m2, C-KN parcelné

      číslo 65 o výmere 67 m2, C-KN parcelné číslo 66/1 o výmere 584 m2, C-KN parcelné

      číslo  587/2 o výmere 264 m2 a C-KN parcelné číslo 602/5 o výmere 4 m2.

7.   Žiadosť p. Dušana Vrába a manž. Miroslavy, bytom Mútne 119 k výstavbe rodinného

      domu na parcele číslo E- KN 1392

8.   Žiadosť p. Márie Turicovej rod. Polákovej, bytom Oravská Jasenica č.d.365 o prenájom

      priestorov na kozmetické služby.

9.   Žiadosť p. Petra Mičudu, bytom Námestovo Kamenická 852/8 o stanovisko OZ

      k výstavbe budovy za účelom poskytovania služieb – obchod a sklad s novými

      náhradnými dielmi pre osobné automobily na parcelách 1331,1322/17 a 1332 v kú

      Oravská Jasenica.     

10. Návrh zmien a doplnkov k územnému plánu obce Oravská Jasenica.

11. Informácie starostu obce.

12. Interpelácia poslancov obce.

13. Záver

                                                                                   Ing.Karol Graňák v.r.

                                                                                    starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                              

     

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.