Pozvánka na OZ 11.08.2017

                 Starosta obce

              Oravská Jasenica

                                                                           V Or. Jasenici dňa 31.7.2017

    - poslancom OZ

   - kontrolórovi OZ

               

                                                  

P O Z V Á N K A .

 V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                  

                                                 z v o l á v a m

                              riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa

       11.augusta 2017 o 19,00 hodine t j. v piatok hodine v zasadačke Obecného úradu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

v Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

  1. Otvorenie.
  1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom: „Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica“, realizovaného rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným uzemním plánom obce a platným programom rozvoja obce.
  1. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu s názvom  „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice č .p. 283“ realizovaného v rámci výzvy č .VII. Prezídia hasičského a záchranného zboru 2017
  2. Záver

Ing.Karol Graňák

                                                                                      Starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                                         

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.