Pozvánka na OZ 17.07.2017

                 Starosta obce

              Oravská Jasenica

                                                                           V Or. Jasenici dňa 12.7.2017

    - poslancom OZ

   - kontrolórovi OZ

               

                                               P O Z V Á N K A .

 V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                  

                                                 z v o l á v a m

                              riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa

       17.júla 2017 o 19,00 hodine t j. v pondelok  hodine v zasadačke Obecného úradu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

v Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

  1. Otvorenie.
  2. Schválenie výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu, „ Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica“ , kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zo strany žiadateľa v hodnote 5 % a v maximálnej sume 5 500,00 € z celkových oprávnených výdavkov projektu.
  3. Schválenie výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu, „ Škola pre všetkých“ , kód výzvy OPLZ – PO1/2016/DOP/1.1.1 - 01,kód projektu ŽoNFP NFP312010I092 pre žiadateľa Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici, v hodnote 5 % a v maximálnej sume 3 200,- € z celkových oprávnených výdavkov projektu.
  4.  Záver

                                                                                   

Ing.Karol Graňák

                                                                                      Starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                                       

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.