Pozvánka na OZ 11.07.2017

                 Starosta obce

              Oravská Jasenica

                                                                           V Or. Jasenici dňa 6.7.2017

    - poslancom OZ

   - kontrolórovi OZ

               

                                               P O Z V Á N K A .

 V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                 z v o l á v a m

                              riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa

                    11.júla 2017 o 19,00  hodine  t. j. v utorok v zasadačke Obecného úradu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

v Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

1.  Otvorenie.

2.  Schválenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-

      SC111-2016-10/78 zo dňa 18.01.2017  a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY

      A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

      príspevku Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného

      finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo  

      Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej

      blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ.

      Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení

      Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica,

      IČO: 0026 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov

      EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zberný dvor Oravská

      Jasenica, kód projektu ITMS2014+: 310011B526.

3.   Prejednanie podpísania vlastnej blankozmenku a zmluvu o vyplňovanom práve

      k blankozmenke na zabezpečenie prípadnej  budúcej pohľadávky, vzniklej zo zmluvy o  

      poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/78 zo dňa

      18.01.2017  a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“,

      Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Všeobecné zmluvné  

      podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, voči

      poskytovateľovi Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35

      Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra

      životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová

      adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04  

      Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zberný dvor Oravská Jasenica, kód projektu

      ITMS2014+: 310011B526.

4. Záver

                                                                                    Ing.Karol Graňák

                                                                                      Starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                                         

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.