Pozvánka na OZ 26.06.2017

Starosta obce

              Oravská Jasenica

                                                                           V Or. Jasenici dňa 15.6.2017

    - poslancom OZ

   - kontrolórovi OZ

               

                                               P O Z V Á N K A .

 V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                  

z v o l á v a m

riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa

26.júna 2017 t .j. v pondelok  o 17,00  hodine v zasadačke Obecného úradu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

v Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

1.  Otvorenie.

2.  Kontrola plnenia uznesení.

3.  Zmena rozpočtu obce.

4.  Protest prokurátora – zrušenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

     a o zneškodňovaní  obsahu žúmp na území obce Oravská Jasenica.

5.  VZN obce o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní  obsahu žúmp na      

     území obce Oravská Jasenica.

6.  Schválenie záverečného účtu obce Oravská Jasenica za rok 2016.

7.  Kúpna zmluva Jozef Žofaj – Metal Trim.

8.  Zámer predaja pozemku parcelné číslo KN –C  číslo 315/4 o výmere 18 m2 pre Františka

     Feranca a manž. Alenu Ferancovú rod. Žofajovú , bytom Oravská Jasenica č.d.178 za

     1 € v súlade s § 9a odst.8 písmeno e zákona č.138/1991 Zb. z.z., ako prípad vhodný

     osobitného zreteľa.

9.  Zámer predaja pozemkov parcelné číslo KN-C číslo 325/1 o výmere 77 m2 a parcelné

     číslo 328/7 o výmere 25 m2 pre Štefana Laštíka a manž. Darinu Laštíkovú rod.             

     Graňákovú ,  bytom Oravská Jasenica č.d.131 za 1 € v súlade s § 9a odst.8 písmeno e 

     zákona číslo 138/1991 Zb. ako prípad vhodný osobitného zreteľa.

10.Záamer predaja pozemku parcelné číslo KN- C číslo 325/5 o výmere  180m2 pre

     Ignáca Prielomku a manž. Martinu Prielomkovú rod. Revajovú, bytom Oravská Jasenica

     č.d.133 za 1 € v súlade s § 9a odst.8 písmeno e  zákona číslo 138/1991 Zb. ako prípad                

     vhodnú osobitného zreteľa.

11. Kúpa pozemku parcelné číslo KN-C číslo 316/3 o výmere 173 m2 od Moniky Ferancovej  

      rod. Madleňákovej , bytom Oravská Jasenica č.d.137.

12.Kúpa pozemku parcelné číslo KN-C číslo 317/5 o výmere 7 m2 od Alojza Madleňáka,

     bytom Oravská Jasenica č.d.138.

13. Kúpa pozemku parcelné číslo  KN-C číslo 315/3 o výmere 39 m2 od Františka Feranca a

      manž. Mgr. Aleny Ferancovej  rod. Žofajovej, bytom Oravská Jasenica č.d.178.

14. Zámer predaja pozemkov, odkúpenie pozemku parcelné číslo KN-C číslo 802/43 o  

      výmere 14 m2 pre Jána Poláka , bytom Oravská Jasenica č.d.347 v súlade s § 9a odst.8

      písmeno e ako prípad vhodný osobitného zreteľa.

15. Žiadosť p. Romana Hvoľku , bytom Oravská Jasenica č.d.200.

16.Žiadosť p. Jozefa Čiernika , bytom Oravská Jasenica č.d.106 o odkúpenie pozemku

      parcelné číslo KN-C 45/4 o výmere 40 m2 a KN-C 45/2 o výmere 83 m2.

17. Žiadosť p. Pavla Maslaňáka a manž, Daniely, bytom Oravská Jasenica č.d.405   

      o odkúpenie   pozemku  parcelné číslo KN-C 596/7o výmere 100 m2.

18. Žiadosť p. Svetlany Binekovej, bytom Oravská Jasenica č.d.406 o odkúpenie pozemku

      parcelné číslo  596/12 o výmere 97 m2.

19. Žiadosť  p.Bernadety Ferancovej rod. Kušnierovej, bytom Oravská Jasenica  

      č .d. 153 o odkúpenie alebo zámenu pozemkov.

20. Zámer obce na čerpanie finančných prostriedkov z OP KŽP na podporu predchádzania

      vzniku biologicky rozložiteľných odpadov  s kódom výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23     

      prostredníctvom  „Združenia Babia hora“.

21. Žiadosť p. Zdenky Miškovičovej rod. Graňákovej , bytom Námestovo , ul. Okružná

      947/38 o odkúpenie pozemkov C-KN  parcelné číslo 64 o výmere 126 m2, C-KN parcelné

      číslo 65 o výmere 67 m2, C-KN parcelné číslo 66/1 o výmere 584 m2, C-KN parcelné

      číslo  587/2 o výmere 264 m2 a C-KN parcelné číslo 602/5 o výmere 4 m2.

22. Informácie starostu obce.

23. Interpelácia poslancov OZ.

24. Záver

                                                                                   Ing.Karol Graňák v.r.

                                                                                    starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.  

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.