Pozvánka na OZ 25.05.2017

                 Starosta obce

           Oravská Jasenica

                                                                                        V Or. Jasenici dňa  18.5.2017

    - poslancom OZ

   - kontrolórovi OZ

               

                                      P O Z V Á N K A .

 V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                  

                                   z v o l á v a m

riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa

 25.5.2017 t. j vo štvrtok o 19,00  hodine v zasadačke Obecného úradu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

v Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

  1. Forma zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky poskytovateľa MŽP na zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na

     „ Zberný dvor Oravská Jasenica „.

  1. Zmluva o predaji pozemku pre p .Jozefa Žofaja 
  2. Záver

                                   

                                                                  Ing.Karol Graňák v.r.

                                                                     starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                      

    

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.