Pozvánka na OZ 27.03.2017

Starosta obce Oravská Jasenica

                                                                                                                                         V Or.Jasenici dňa  16.3.2017

    - poslancom OZ

     - kontrolórovi OZ

               

       P O Z V Á N K A .

 

 V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa

27.marca 2017 t. j. v pondelok  16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

v Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

 

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia OZ
 3. Predaj pozemkov parcelné  č. C-KN 803/154 a C-KN 3644/8 podľa § 9 a odst.8 1991 Zb. z. písmeno .e Zákona č. 138/1991 Zb. z.
 4. Prenájom vodovodu Laz podľa § 9a odst.8 písmeno e Zákona č.138/1991 Zb. z.
 5. Vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou cintorín – JUMAZ :

a/ odkúpenie novovzniknutých pozemkov parcelné č. C-KN 1213/37, C-KN 1213/34,C-KN 1213/33, C-KN1213/32, C-KN 1213/31, C-KN 1213/30, C-KN 1213/29,C-KN 1213/28, C-KN 1213/27 a časti parcely C-KN 1213/36,

b/Zámena pozemkov parcelné č. C-KN 498/7 za pozemok parcelné č. C-KN 1232/4 podľa § 99 odst.8 písmeno e Zákona č.128/1991 Zb. z

c/ zámena pozemkov parcelné číslo C-KN 342/3 za pozemok parcelné číslo C-KN 1213/35 a časti pozemku parcelné číslo C-KN 1213/36

 1. Schválenie zámeru zámeny pozemku parcelné číslo E-KN  s pozemkami podľa GP číslo 57/2017 zo dňa 22.2.2017 podľa § 9a odst.8 písmeno e Zákona číslo 138/1991 Zb.z.
 2. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Oravská Jasenica na programovacie obdobie 2016-2020.
 3. Žiadosť p. Zdenky Miškovčíkovej o odkúpenie pozemku parcelné číslo C-KN 64, C-KN 66/1 a časti pozemkov parcelné číslo E-KN 587/2 a E-KN 602/5.
 4. Schválenie príspevkov obce na voľnočasové aktivity detí a žiakov ZŠ s MŠ v Oravskej Jasenici pre rok 2017.
 5. Kotolňa ZŠ s MŠ Oravská Jasenica – posúdenie možnosti obnovy
 6.  Žiadosť RKC – farnosť Oravská Jasenica
 7. Žiadosť p. Ing. Albína Guru, bytom Oravská Jasenica č.d.20 o prenájom pozemku
 8. Žiadosť rodiny Brontvajovej a Adamicovej o opravu cesty Kapustisko
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

                                                                                                                            Ing.Karol Graňák v.r.

                                                                                                                          starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                  

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.