Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2020

                   

                            Uznesenie z obecného zastupiteľstva, konaného
                               dňa 11. decembra 2020 v Oravskej Jasenici

                                                

                                                   Uznesenie číslo 237/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Kontrolu plnenia uznesení

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:  0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté     

                                              Uznesenie číslo 238/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Oravská Jasenica.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

 Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:  0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté   

  

                                               Uznesenie číslo 239/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:  0  
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 240/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

VZN 6/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou - dodatok č. 1.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:       7 Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:  0  
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

                                                Uznesenie číslo 241/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Oravská Jasenica.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Proti: 0

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 242/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Oravská Jasenica.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:  0  
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

                                                Uznesenie číslo 243/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Oravská Jasenica.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:       7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0

 - Uznesenie prijaté   

                                                Uznesenie číslo 244/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Rozpočet obce na rok 2021 bez programového rozpočtu

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:       7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

 - Uznesenie prijaté   

                                            

                                                         Uznesenie číslo 245/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zmena rozpočtu obce za rok 2020.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 246/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici ruší:

Uznesenia číslo 85/2014 bod B4, B6, B7, B8 zo dňa 19.9.2014.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

 - Uznesenie prijaté   
                                               Uznesenie číslo 247/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica zapísanú na LV č. 1848 a to parcelu E – KN č. 1826/2 – t. t. p. o výmere 1339 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o, zodpovedá dielu č. 11 o výmere 79 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3475/5 – zast. plochy a nádvoria o výmere 79 m2 od Žofie Žofajovej rod. Ferancovej, trvale bytom Oravská Jasenica č.d. 52 za cenu 5,00 € za 1 m2.

  - Uznesenie prijaté   

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 248/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica zapísanú na LV č. 2108 a to parcelu E – KN č. 1825/2 – orná pôda o výmere 513 m2, ale len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o, zodpovedajú dielu č. 12 o výmere 11 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3475/6 – zast. plochy a nádvoria o výmere 11 m2 a dielu č. 14 o výmere 5 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 3475/8 – zast. plochy a nádvoria o výmere 5 m2 od Žofie Žofajovej rod. Ferancovej, trvale bytom Oravská Jasenica č.d. 52 za cenu 5,00 € za 1 m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                               Uznesenie číslo 249/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti kúpu  nehnuteľnosti  parcelu C – KN č.  1871/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere 495 m2, nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č.  548,  ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č.101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 9 o výmere 11 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3475/3  - zast. plochy a nádvoria o výmere 11 m2 od Petra Graňáka a Jarmily Graňákovej, trvale bytom Oravská Jasenica 49 za cenu 5,00 € za 1 m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

                                                    Uznesenie číslo 250/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica zapísanú na LV č. 772 a to parcelu E – KN č. 1871/2 – orná pôda o výmere 472 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o, zodpovedá dielu č. 13 o výmere 20 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3475/7 – zast. plochy a nádvoria o výmere 20 m2 od Jarmily Graňákovej rod. Graňákovej, trvale bytom Oravská Jasenica 49 za cenu 5,00 € za 1 m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 251/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zámer predaja pozemku parcela č.   E – KN č. 3475/1 – zast. plochy a nádvoria ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z. o výmere 167 m2, ale len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedajú dielu č. 1 o výmere 16 m2 a dielu č. 2 o výmere 1 m2, ktoré vytvárajú novovytvorenú parcelu C-KN 159/2 zast.plocha o výmere 17 m2 pre p. Žofiu Žofajovú, trvale bytom Oravská Jasenica 52 za cenu 5,00 € za 1 m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 252/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

A. Zámer predaja pozemku parcela č.  E – KN č. 3475/2 – zast. plochy a nádvoria, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z., o výmere 5643 m2, ale  len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandy s.r.o., zodpovedajú dielu č. 3 o výmere 38 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/12 – zast. plochy a nádvoria o výmere 38 m2, dielu č. 4 o výmere 1m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/13 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1 m2, a dielu č. 5 o výmere 12 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/14 – zast. plochy a nádvoria o výmere 12 m2 pre p. Žofiu Žofajovú, trvale bytom Oravská Jasenica 52 za cenu 5,00 € za 1 m2.

B. B. Konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že novovytvorené pozemky parc. číslo C-KN 159/2, C-KN 1825/12, C-KN 1825/13 a C-KN 1825/14 tvoria neoddeliteľný celok rodinného domu č. 52 vlastníčky p. Žofie Žofajovej od roku 1966. Vlastníčka rodinného domu tieto pozemky nepretržite užíva a má ich ohradené oplotením.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 253/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

A. Zámer predaja pozemku  parcela č. E – KN č. 3475/2 - zast. plochy a nádvoria, , ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z.,  o výmere 5643 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 7 o výmere 7 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1871/4 - zast. plochy a nádvoria o výmere 7 m2 pre Petra Graňáka a Jarmilu Graňákovú, trvale bytom Oravská Jasenica 49.

B. Konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že novovytvorený pozemok parcelné číslo C-KN 1871/4 tvorí neoddeliteľný celok rodinného domu číslo domu 49 vlastníkov Petra Graňáka a Jarmily Graňákovej rod. Graňáková od roku 1966. Vlastníci rodinného domu tejto pozemok užívajú nepretržite od roku 1990, majú ohradený oplotením a stojí na ňom hospodárska budova vlastníkov.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 254/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Kúpu  nehnuteľnosti  parcelu C – KN č.  1019/7 – orná pôda o výmere 954 m2, nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č.  1188,  ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 361/2020, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 1 o výmere 57 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1019/29  - orná pôda o výmere 57 m2 od Eugena Hvolku a Mgr. Adriany Hvolkovej rod. Kormanovej, trvale bytom Oravská Jasenica 414, za cenu 11,84 €/m2

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 255/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Kúpu  nehnuteľnosti  parcelu E – KN č.  1019 – orná pôda o výmere 2119 m2, nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č.  1188,  ale len v tej časti, ktorá na základe  geometrického plánu č. 361/2020, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 4 o výmere 20 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1019/30  - orná pôda o výmere 20 m2 , a dielu č.5 o výmere 27 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1019/31  - orná pôda o výmere 27 m2 od Eugena Hvolku a Mgr. Adriany Hvolkovej rod. Kormanovej, trvale bytom Oravská Jasenica 414 za cenu 11,84 € za 1 m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 256/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Kúpu  nehnuteľnosti  parcelu E – KN č.  3153 – trvalý trávny porast o výmere 1522 m2, nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č.  1704,  ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 358/2020, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 2 o výmere 86 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3168/2  - trvalý trávny porast o výmere 86 m2 od Anny Madleňákovej rod. Ferancovej, trvale bytom Oravská Jasenica 117 za 12,00 € za 1 m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 257/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Prevzatie záložného práva na  novovytvorenej parcele C - KN č. 1019/29 – orná pôda o výmere 57 m2 v prospech Tatrabanky a. s. Bratislava

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 258/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici neschvaľuje:

Žiadosť p. Jana Smolára a Mgr. Viktórie Smolárovej o odkúpenie časti parcely 600/4.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:

1

Martin Graňák

Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 259/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici žiada:

Starostu obce p. Ing.Karola Graňáka zabezpečiť údržbu a renováciu protipožiarnej nádrže  pri rodinnom dome číslo 263  v spolupráci so zložkami obce a vyhotoviť pamätnú tabuľu.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 260/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev na rok 2021.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 261/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Interpelácie poslancov

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 262/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Žiadosť  p. Martina Kubiznu a občanov z časti obce Pod Brabírka o vyasfaltovanie miestnej komunikácie.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 263/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici žiada:

Starostu obce p. Ing. Karola Graňáka napísať vysvetľujúci list p. Martinovi Kubiznovi ohľadom vyasfaltovania miestnej komunikácie.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 264/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Preplatenie nákladov na údržbu 11.B.j., Miroslave Balabánovej vo výške 200,00 € s dodaním fotografie urobeného diela.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 265/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zvýšiť plat starostu obce p. Ing. Karolovi  Graňákovi  v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa § 4 odst.2 citovaného zákona o 25 % od 01.01.2021.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

                                                     Uznesenie číslo 266/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici žiada:

Stavebnú komisiu pri OZ v Oravskej Jasenici ísť pozrieť pozemok parcelné číslo 1867/18.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

V Oravskej Jasenici, dňa 11. decembra 2020

                                                                                            Ing. Karol Graňák
                                                                                              starosta obce