Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 23.11.2020

                   

                            Uznesenie z obecného zastupiteľstva, konaného
                               dňa 23. novembra 2020 v Oravskej Jasenici

                                                

                                                   Uznesenie číslo 226/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Kontrolu plnenia uznesení

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:  0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté     

                                              Uznesenie číslo 227/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Príspevok na obnovu bývania po požiari vo výške 600,00€, pre p. Jozefa Kurťáka, bytom Oravská Jasenica č.d.501

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

 Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:  0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté   

  

                                               Uznesenie číslo 228/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

A)Predaj parcely  C-KN 3598/7 zast.plocha o výmere 111 m2  a parcely C-KN 3598/6 o výmere 7 mako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z.pre Václava Feranca  a Emíliu Ferancovú obaja trvale bytom Oravská Jasenica č.d.111 za cenu 18,92 €/m2
B) konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že na pozemkoch parc.č. C-KN 3598/6 a 3598/7 je postavená od roku 1976 rekreačná chata a jej príslušenstvo, ktoré tvoria odpadová žumpy, prívod vody a záhradka.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:  0  
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 229/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici žiada:

Starostu obce p. Ing. Karola Graňák o vytýčenie parcely C-KN číslo 1436/39 okolo p. Petra Čiernika, bytom Oravská Jasenica č.d.335 a p. Františka Čiernika, bytom Oravská Jasenica č.d.348 za účelom vysporiadania pozemkov.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:       7 Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:  0  
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

                                                Uznesenie číslo 230/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici neschvaľuje:

Žiadosť p. Dušana Laštíka, bytom Oravská Jasenica č.d.447 o odkúpenie časti pozemku parcelné číslo  C-KN 378/1 39 (v prípade, že schvaľuje bude veta pokračovať nasledovne: a žiada žiadateľa predložiť geometrický plán so skutočne vyznačeným pozemkom s parcelným číslom a výmerou po dohode so stavebnou komisiou

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        1

Peter Laštík

Zdržal sa:  1  Dominik Madleňák
Proti:  5  Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Ing. Filip Madleňák

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 231/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zmluvu o prenájme pozemkov parcelné číslo  500/1,501,802/50 pod cintorín medzi Združením bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo ako prenajímateľom a Obcou Oravská Jasenica ako nájomcom.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:  0  
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

                                                Uznesenie číslo 232/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Príspevok vo výške 6,50 € na dieťa a mesiac pre deti, ktoré v školskom roku 2020/2021 navštevujú záujmové krúžky v CVČ Maják.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:       7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0

 - Uznesenie prijaté   

                                                Uznesenie číslo 233/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Dotáciu vo výške 19 000  € z rozpočtu obce na rok 2021 pre FK Oravan Oravská Jasenica na činnosť a prevádzku klubu

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  1 Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                            

                                               Uznesenie číslo 234/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici neschvaľuje:

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre Kynologický klub Jaseň Oravská Jasenica na činnosť a prevádzku združenia.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  1  Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 235/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Nákup pomôcok vo výške 500,00 €  pre Kynologický klub Jaseň Oravská Jasenica na činnosť a prevádzku združenia.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 236/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Nákup kompostérov na zabezpečenie triedenia BRKO a biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa: 0
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

                                         

V Oravskej Jasenici, dňa 23. novembra 2020

                                                                                            Ing. Karol Graňák
                                                                                              starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.