Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 12.10.2020

                   

                            Uznesenie z obecného zastupiteľstva, konaného
                               dňa 12. októbra 2020 v Oravskej Jasenici

                                                

                                                   Uznesenie číslo 218/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6 

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Peter Laštík

 - Uznesenie prijaté     

                                             Uznesenie číslo 219/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Inominátnu zmluvu medzi Obcou Oravská Jasenica a nájomcom Oravskou vodárenskou spoločnosťou a. s. Dolný Kubín o spolufinancovaní stavby „Oravská Jasenica, Lanov jarok – rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Peter Laštík

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 220/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Návratnú finančnú výpomoc vo výške 40 900 € zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID 19.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1 Peter Laštík

 - Uznesenie prijaté   

 

                                               Uznesenie číslo 221/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Žiadosť o predaj parcely  C-KN 3598/7 zastavaná plocha o výmere 111 m2  a parcely C-KN 3598/6 o výmere 7 m2 pre Václava Feranca  a Emíliu Ferancovú obaja trvale bytom Oravská Jasenica č.d.111. Žiadosť sa odkladá na pre jednanie na budúce obecné zastupiteľstvo.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1 Peter Laštík

 - Uznesenie prijaté   

 

                                               Uznesenie číslo 222/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Žiadosť p. Petra Čiernika,  bytom Oravská Jasenica 335 o odkúpenie časti pozemku parcelné číslo  C-KN 1436/39 . Žiadosť sa odkladá na pre jednanie na budúce obecné zastupiteľstvo.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1 Peter Laštík

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 223/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Žiadosť p. Dušana Laštíka, bytom Oravská Jasenica č.d.447 o odkúpenie časti pozemku parcelné číslo  C-KN 378/1 39. Žiadosť sa odkladá na pre jednanie na budúce obecné zastupiteľstvo.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1 Peter Laštík

 - Uznesenie prijaté   

 

                                               Uznesenie číslo 224/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Žiadosť p. Jána Smolára  bytom Oravská Jasenica č.d.263 o odkúpenie i pozemku parcelné číslo  C-KN 600/4 . Žiadosť sa odkladá na pre jedanie na budúce obecné zastupiteľstvo.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1 Peter Laštík

 - Uznesenie prijaté   

 

                                               Uznesenie číslo 225/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici žiada:

Starostu obce p. Ing. Karola Graňáka  na základe žiadosti občanov v časti obce „Úboč“ riešiť rozšírenie miestneho rozhlasu v tejto časti obce.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1 Peter Laštík

 - Uznesenie prijaté   

                                            

V Oravskej Jasenici, dňa 12. októbra 2020

                                                                                            Ing. Karol Graňák
                                                                                              starosta obce