Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 17.07.2020

                   

                            Uznesenie z obecného zastupiteľstva, konaného
                               dňa 17. júla 2020 v Oravskej Jasenici

                                                

                                                   Uznesenie číslo 215/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Ukončenie dohody so Spoločným stavebným úradom Námestovo z roku 2013.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6 

Mgr. Juraj Feranec, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Martin Graňák

 - Uznesenie prijaté     

                                             Uznesenie číslo 216/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenú podľa § 20a zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s Mestom Námestovo.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Martin Graňák

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 217/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici žiada:

Starostu obce p. Ing. Karola Graňáka podpísať zmluvu o zriadení Spoločného stavebného úradu s Mestom Námestovo.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák 

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1 Martin Graňák

 - Uznesenie prijaté   

                                                   

V Oravskej Jasenici, dňa 17. júla 2020

                                                                                            Ing. Karol Graňák
                                                                                              starosta obce