Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2020

                   

                            Uznesenie z obecného zastupiteľstva, konaného
                               dňa 22. júna 2020 v Oravskej Jasenici

                                                

                                                   Uznesenie číslo 181/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Kontrolu plnenia uznesenia z minulého OZ.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6 

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec 

 - Uznesenie prijaté     

                                             Uznesenie číslo 182/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Prevzatie záložného práva na novovytvorenej parcele C-KN č. 3430/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 v prospech Slovenskej sporiteľne a.s.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 183/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Dodatok č. 4 k zmluve o nájme, uzatvorenej 04.07.2005 medzi vlastníkom obcou Oravská Jasenica a nájomcom Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Dolný Kubín o prenájme ,,Rozšírenie vodovodu Za vodou, Oravská Jasenica" v rozsahu: SO 01 Vodovod - vetva V - HDPE DN 110 v dĺžke 136,8 m.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák 

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1 Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

  

                                                    Uznesenie číslo 184/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zmluvu  č. 107/2020 o postúpení investičných práv a povinností uzavretú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi postupujúcim Obcou Oravská Jasenica a preberajúcim Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Dolný Kubín, o bezodplatné postúpenie práv a záväzkov vyplývajúcich z  rozhodnutia OU-NO-OSZP-2020/008376 vydaného Okresným úradom Námestovo, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 29.05.2020, na vybudovanie stavby „Oravská Jasenica, Lanov jarok – rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ v rozsahu: SO 01 Vodovod – potrubie HDPE DN 110 v dĺžke 248 m a SO 02 Splašková kanalizácia - potrubie plastové DN 250 o dĺžke 402 m.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1 Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

  

                                                     Uznesenie číslo 185/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

a/ Záverečný účet obce Oravská Jasenica  za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ Použitie prebytku  z celoročného hospodárenia obce Oravská Jasenica za rok 2019 v sume 124 293,13 €, zisteného podľa § 10 odst. 3  písmeno a/ a b/ zákona NR SR číslo 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov a tvorbu rezervného fondu vo výške  124 293,13 €.   

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1 Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

  

                                                  Uznesenie číslo 186/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

                                                        Uznesenie číslo 187/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Plán kontrol kontrolóra obce na II. polrok 2020.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

                                                           Uznesenie číslo 188/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Žiadosť o predaj obecného pozemku pre p. Rudolfa Buchu, bytom Oravská Jasenica č.d.438 parcelné číslo 602/13 o výmere 1462 m2,parcelné číslo 602/14 o výmere 105 m2, parcelné číslo 602/15 o výmere 763 m2, parcelné číslo 602/16 o výmere 671 m2, parcelné číslo 602/18 o výmere 2 m2, parcelné číslo 603/3 o výmere 7 m2, parcelné číslo 603/4 o výmere 8 m2, parcelné číslo 604/6 o výmere 48 m2 podľa GP číslo 18/2019.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

                                                        Uznesenie číslo 189/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Žiadosť o predaj obecného pozemku pre p. Milana Jadroňa, bytom Oravská Jasenica č.d.294 parcelné číslo  602/24 o výmere  2378 m2 podľa GP číslo 185/2019.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

                                                            Uznesenie číslo 190/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Žiadosť p. Dušana Jasenku, bytom Oravská Jasenica č.d.404 o vyasfaltovanie križovatky Pod Paseka.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

                                                   Uznesenie číslo 191/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

A)Zámer predaja parcely  C-KN 3598/7 zastavaná plocha o výmere 111 m2  a parcely C-KN 3598/6 o výmere 7 m2  zastavaná plocha ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z.pre Václava Feranca  a Emíliu Ferancovú, rod. Šatanovú obaja trvale bytom Oravská Jasenica  č.d. 111
B) konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že na pozemkoch parcelné číslo C-KN 3598/6 a 3598/7 je postavená od roku 1976 rekreačná chata a jej príslušenstvo, ktoré tvoria odpadová žumpy, prívod vody a záhradka.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

                                                   Uznesenie číslo 192/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici žiada:

Starostu obce zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na parcely C-KN 3598/7, 3598/6, 536/14 a 602/24.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

                                                   Uznesenie číslo 193/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Informácie starostu obce.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

                                                        Uznesenie číslo 194/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Vyasfaltovanie kritického stavu križovatky medzi rodinným domom číslo 404 a garážou rodinného domu 402 v rozsahu do 5000,00 € pri najbližšej realizácii asfaltovacích prác v obci v hraniciach podľa katastrálnych máp a odstránenie všetkých nepovolených úprav vjazdov na súkromné pozemky.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

                                                   Uznesenie číslo 195/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Interpeláciu poslancov OZ.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

                                                   Uznesenie číslo 196/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici žiada:

Starostu obce zvolať majiteľov rodinných domov a pozemkov v časti obce Lanov Jarok za účelom  vybudovania vodovodu a kanalizácie v tejto časti obce.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

                                                   Uznesenie číslo 197/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici ruší:

Uznesenie číslo 176/2020 zo dňa 27.04.2020.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                   Uznesenie číslo 198/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Úpravu cenníka v Kultúrnom dome podľa predloženého návrhu.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                   Uznesenie číslo 199/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1436/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 676 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1436/95 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 od Štefana Čajku a Anny Čajkovej, rod. Fejová, bytom Oravská Jasenica č. d. 334 za cenu 4,- €/1m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                   Uznesenie číslo 200/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1440/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 677 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1440/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2 od Jozefa Čajku a Danky Čajkovej, rod. Farská, bytom Oravská Jasenica č. d. 333 za cenu 4,- €/1m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                   Uznesenie číslo 201/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1436/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1436/94 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2 od Dušana Feranca a Andrei Ľachovej, rod. Ferancovej, bytom Oravská Jasenica č. d. 332 za cenu 4,- €/1m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 202/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1436/14 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 648 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1436/93 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 od Ferdinanda Madleňáka a Aleny Madleňákovej, rod. Ferancovej, bytom Oravská Jasenica č. d. 331 za cenu 4,- €/1m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                   Uznesenie číslo 203/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1436/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 653 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1436/92 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2 od Romana Žofaja a Ľudmily Žofajovej, rod. Kupčulíková, bytom Oravská Jasenica č. d. 330 za cenu 4,- €/1m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                   Uznesenie číslo 204/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1436/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 527 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1436/91 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 od Pavla Opartyho a Žofie Opartyovej, rod. Kubiznová,  bytom Oravská Jasenica č. d. 329 za cenu 4,- €/1m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                   Uznesenie číslo 205/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1435/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 609 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1435/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 od Ivana Kubicu, bytom Oravská Jasenica č. d. 328 za cenu 4,- €/1m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                   Uznesenie číslo 206/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1436/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 622 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1436/90 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 od Ľubomíra Tješa a Andrei Tješovej, rod. Žofajová, bytom Oravská Jasenica č. d. 327 za cenu 4,- €/1m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 207/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1436/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 621 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1436/89 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 od Jozefa Basára a Viery Basárovej, rod. Žofajová, bytom Oravská Jasenica č. d. 326 za cenu 4,- €/1m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                   Uznesenie číslo 208/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1436/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 622 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1436/88 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 od Jána Poláka, bytom Oravská Jasenica č. d. 325 za cenu 4,- €/1m2.

 

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                   Uznesenie číslo 209/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1432/9 – orná pôda o výmere 66 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1432/17 orná pôda o výmere 8 m2 od Pavla Feranca a Anny Ferancovej, rod. Ulrichová, bytom Oravská Jasenica č. d. 324 za cenu 4,- €/1m2.

 

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 210/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1432/1 – orná pôda o výmere 152 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1432/15 orná pôda o výmere 9 m2 od Augustína Poláka a Anny Polákovej, rod. Žofajovej, bytom Oravská Jasenica č. d. 323 za cenu 4,- €/1m2.

 

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                   Uznesenie číslo 211/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k .ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1432/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 382 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1432/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2 od Bc. Romana Vrába, bytom Oravská Jasenica č. d. 322 za cenu 4,- €/1m2.

 

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 212/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1429/1– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 357 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1429/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2 od Vladimíra Lovaštíka, bytom Oravská Jasenica č. d. 321 za cenu 4,- €/1m2.

 

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 213/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1428/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 762 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1428/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2 od Ľubomíra Čiernika, bytom Oravská Jasenica č. d. 477 a Mariána Čiernika, bytom Húščanova 1151/3, Bratislava - Dúbravka za cenu 4,- €/1m2.

 

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                   Uznesenie číslo 214/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Oravská Jasenica parcela C-KN číslo 1427/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 431 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 224/2018 zo dňa 02.08.2018 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN číslo 1427/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 od Jána Feranca a Anastázie Ferancovej, rod. Gracíkovej bytom Oravská Jasenica č. d. 319 za cenu 4,- €/1m2.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Mgr. Juraj Feranec

 - Uznesenie prijaté   

 

V Oravskej Jasenici, dňa 22.06.2020

                                                                                            Ing. Karol Graňák
                                                                                              starosta obce