Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 27.04.2020

                   

                            Uznesenie z obecného zastupiteľstva, konaného
                               dňa 27. apríla 2020 v Oravskej Jasenici

                                                

                                                   Uznesenie číslo 166/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Správu starostu obce so situáciou v obci v súvislosti s ochorenám COVID 19.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6 

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák, Mgr. Margaréta Koptová, Martin Graňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté     

                                             Uznesenie číslo 167/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Prognózu vývoja rozpočtu obce na obdobie roka 2020 a pozastavenie investičných akcií obce s výlučne vlastných zdrojov okrem akcií financovaných z eurofondov, dotácií, resp. iného spolufinancovania, nutných a bežných opráv do stabilizovania rozpočtu obce.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák, Mgr. Margaréta Koptová,  Martin Graňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 168/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o financovaní originálnych kompetencií obce pre rok 2020.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Martin Graňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1 Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                                    Uznesenie číslo 169/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

V súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID 19 a z toho vyplývajúcim neistým vývojom rozpočtu a s cieľom ekonomicky pomôcť rozpočtu obce starosta obce podáva návrh na zrušenie uznesenia č. 8/2018, ktorým mu bol k zákonnému platu schválený príplatok vo výške 25 %.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová, Martin Graňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                                     Uznesenie číslo 170/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici ruší:

S účinnosťou od 01.04.2020 na návrh starostu a s cieľom ekonomicky pomôcť vo vzniknutej situácií ruší svoje uznesenie č. 8/2018 zo dňa 16.12.2018 ktorým bolo schválené zvýšenie platu starostu obce.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Martin Graňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                                  Uznesenie číslo 171/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

S účinnosťou od 01.04.2020 do 31.12.2020 na základe žiadosti poslancov OZ vzdanie sa odmeny poslancov za zasadanie OZ a komisií.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová, Martin Graňák

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                        Uznesenie číslo 172/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Návrh zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu Námestovo.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová, Martin Graňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                                           Uznesenie číslo 173/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici žiada:

Starostu obce preveriť možnosť pripojenia obce k SÚ Zákamenné.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová, Martin Graňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                                        Uznesenie číslo 174/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

VZN obce Oravská Jasenica o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová, Martin Graňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                            Uznesenie číslo 175/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

VZN obce Oravská Jasenica o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová, Martin Graňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                                   Uznesenie číslo 176/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Predbežný predaj parcely E-KN číslo 3598/1 o výmere 118 m2 pre p. Bc. Emíliu Ferancovú rod. Šatanovú, bytom Oravská Jasenica č. d. 111.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová, Martin Graňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                                   Uznesenie číslo 177/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici žiada:

Starostu obce p. Ing. Karola Graňáka o zabezpečenie zmluvy o budúcej zmluve o odkúpenie časti parcely C-KN 60/2 za účelom rozšírenia cesty do Lanovho Jarku.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová, Martin Graňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                                   Uznesenie číslo 178/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi obcou Oravská Jasenica v prospech SSD a.s. Žilina ako oprávnených z vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k ním prislúchajúcim ochranným pásmam za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemku parcelné číslo KN-C č. 591/2 zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 772 m2 a parcelné číslo KN-E číslo 5004 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 861 m2 na dobu neurčitú a bezodplatne.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová, Martin Graňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                                        Uznesenie číslo 179/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Informáciu starostu obce.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová, Martin Graňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                                   Uznesenie číslo 180/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Interpeláciu poslancov OZ.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová, Martin Graňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

V Oravskej Jasenici dňa 27.04.2020

                                                                                              Ing. Karol Graňák
                                                                                                    starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.