Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019

                   

                            Uznesenie z obecného zastupiteľstva, konaného
                               dňa 16. decembra 2019 v Oravskej Jasenici

                                                

                                                   Uznesenie číslo 142/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7 

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté     

                                             Uznesenie číslo 143/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Rozpočet obce na rok 2020 bez programového rozpočtu

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák, Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 144/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zmluvu o nájme vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici v rozsahu:

SO 3.1 Rožkov potok – rozšírenie vodovodu – vodovodné potrubie HDPE DN 110 v dĺžke 303,7 m
SO 3.2 Rožkov potok – gravitačná kanalizácia – potrubie PP DN 300 v dĺžke 302,5 m

Pre nájomcu Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom: Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

za cenu 1,00 €.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

                                                    Uznesenie číslo 145/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

POH obce Oravská Jasenica na roky 2015-2020.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

                                                     Uznesenie číslo 146/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Návrh VZN o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou pre rok 2020. 

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

                                                  Uznesenie číslo 147/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020: 10. februára 2020, 27. apríla 2020, 29. júna 2020, 28. septembra 2020, 23. novembra 2020, 14. decembra 2020.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté   

                                                  Uznesenie číslo 148/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Oravská Jasenica k rozpočtu obce na rok 2020.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:  0  
Neprítomní:  0   

 - Uznesenie prijaté   

                              Uznesenie číslo 149/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce a z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2018. Výrok audítora na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky a účtovnej závierky: - Informácie uvedené vo výročnej správe a v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok - Výročná správa a konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve - Na základe overenia dodržiavania povinností podľa zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov obce Oravská Jasenica konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:  

7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:  0    
Neprítomní: 0

 - Uznesenie prijaté   

  Uznesenie číslo 150/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zmenu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 151/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Interpeláciu poslancov OZ.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 152/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Oravská Jasenica na I. polrok 2020.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 153/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2022

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 154/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Štatút Rady mládeže Oravská Jasenica - ,,Jasienka"

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 155/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Žiadosť Občianského združenia ,,JASEŇ" o zriadenie Kynologického zariadenia v obci na časti pozemku parcelné číslo 803/175 v kú Oravská Jasenica.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 156/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici žiada:

Starostu obce, aby žiadal Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica pozemkové spoločenstvo o súhlas na využívanie parcelné číslo 803/175 na zriadenie kynologického strediska.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 157/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici súhlasí:

So zámenou pozemku parcelné číslo C-KN 597/11 v 1/3-ine vo vlastníctve Romana Hvolku, bytom Oravská Jasenica č. d. 200.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 158/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici žiada:

Starostu obce p. Ing. Karola Graňáka pripraviť podklady do budúceho obecného zastupiteľstva podklady na zámenu pozemku pre p. Romana Hvolku, bytom Oravská Jasenica č. d. 200.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 159/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Informácie starostu obce p. Ing. Karola Graňáka

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  0 

 - Uznesenie prijaté   

 

V Oravskej Jasenici dňa 16. decembra.2019

                                                                                              Ing. Karol Graňák
                                                                                                    starosta obce