Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 18.11.2019

                   

                            Uznesenie z obecného zastupiteľstva, konaného
                               dňa 18. novembra 2019 v Oravskej Jasenici

                                                

                                                   Uznesenie číslo 122/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák, Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté     

                                             Uznesenie číslo 123/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Realizácia kanalizácie Mutné, Oravské Veselé – Oravská Jasenica

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák, Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                               Uznesenie číslo 124/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Všeobecné záväzne nariadenie obce Oravská Jasenica  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                                    Uznesenie číslo 125/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Všeobecné záväzne nariadenie obce Oravská Jasenica o úhradách za sociálne služby poskytované obcou.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                                     Uznesenie číslo 126/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Oravská Jasenica.

 

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1  Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                                  Uznesenie číslo 127/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oravská Jasenica.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                                                  Uznesenie číslo 128/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici neschvaľuje:

Predaj pozemkov parcelné číslo  602/12 o výmere 1927 m2 , 602/13 o výmere 1462 m2, 602/14 o výmere 105 m2, 602/15 o výmere 763 m2, 602/16 o výmere 671 m2, 602/18 o výmere 2 m2, 603/3 o výmere 7 m2, 603/4 o výmere 8 m2, 604/6 o výmere 48 m2 vytvorených GP č.181/2019 pre p. Rudolfa Buchu trvale bytom Oravská Jasenica 438.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        1

Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:  5    Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

                              Uznesenie číslo 129/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici neschvaľuje:

Predaj pozemov parc.č. 588/2 o výmere 28 m2 , 588/4 o výmere 3 m2, 601/3 o výmere 49 m2, 602/19 o výmere 4 m2, 602/23 o výmere 903 m2, 602/24 o výmere 2378 m2, 602/27 o výmere 70 m2, 603/9 o výmere 2 m2, 603/10 o výmere 20 m2, 603/11 o výmere 1 m2, vytvorených GP č.185/2019 pre p. Milana Jadroňa trvale bytom Oravská Jasenica 294.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:     1

Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:  5    Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

  Uznesenie číslo 130/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Príspevok na záujmové krúžky vo výške 5,50 €/dieťa a mesiac pre CVČ Námestovo pre deti a žiakov s trvalým pobytom v Oravskej Jasenici.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 131/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Všeobecné záväzne nariadenie  obce o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Oravská Jasenica

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 132/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Kúpu  spoluvlastníckych podielov, od každého z predávajúcich po ? -vicu v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanej na LV č. 547 , , parcele C –KN č. 1397/5 – zast. plochy a nádvoria o výmere 446 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 34/2015, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom – Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 2 o výmere 44 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3430/10 - zast. plochy a nádvoria o výmere 44 m2  od Lukáša Gajdoša, rod. Gajdoš, nar.  trvale bytom: Oravská Jasenica 394, za cenu 88,.€ a od a Dávida Gajdoša, rod. Gajdoš, nar. ,  trvale bytom: Slnečná 162/9, 029 01 Námestovo, za cenu 88,.€

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 133/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 35/40-ín v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanej na LV č. 2277 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 1422 – orná pôda o výmere 477 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 17883369-076/2014, vyhotoveného Jozefom Kupčulákom – GEODET, zodpovedá dielu č. 8 o výmere 36 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 3431/12 - zast. plochy a nádvoria o výmere 36 m2, do svojho podielového spoluvlastníctva v podiele 35/40-ína zaväzuje sa mu za to zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu 8,16 €/m2 to jest 257,04 € za celý podiel od Michala Gracíka , bytom Oravská Jasenica č.d.314.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 134/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zmluvu o nájme medzi Združením bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo a Obcou Oravská Jasenica s predmetom nájmu pozemky parcelné číslo  803/46 trvalý trávny porast o výmere 1485 m2  a parcelné číslo 803/97 trvalý trávny porast č.803/97 trvalý trávny porast o výmere 950 m2 .

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 135/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zrušenie uznesení Obecného zastupiteľstva číslo 18/2015 bod B5 zo dňa 15.5.2015, 59/2016 zo dňa 17.10.2016,76/2016 zo dňa 9.12.2016, 94/2017 zo dňa 27.3.2017, 243/2018 zo dňa 8.10.2018, 238/2018 zo dňa 8.10.2018.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 136/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Príspevok na plánované aktivity v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti pre žiakov ZŠ v Oravskej Jasenici v roku 2020 v celkovej výške 5,50 €/dieťa v členení podľa priloženej tabuľky.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 137/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Informácie starostu obce.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 138/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Interpeláciu poslancov OZ.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 139/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici ruší:

Uznesenie č. 18/2015 bod B5 zo dňa 15.05.2015

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 140/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici žiada:

Starostu obce p. Ing. Karola Graňáka, by opätovne napísal článok do obecných novín podrobný popis triedenia odpadov v obci Oravská Jasenica.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0  
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 141/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom Kamilom Hvolkom , trvale bytom Oravská Jasenica č.d.303 a nájomcom Obcou Oravská Jasenica, ktorej predmetom nájmu je prenájom pozemkov parcelné číslo KN-C 605/4 o výmere 21 m2 a KN-C 605/2 o výmere 70 m2 za účelom vybudovania projektu „ Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica „ od 01.12.2019 do 30.11.2034 za ročné nájomné 200 €.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        6

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák,  Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák,  Mgr. Margaréta Koptová

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:  1   Iveta Kušnierová

 - Uznesenie prijaté   

V Oravskej Jasenici dňa 18.11.2019

                                                                                              Ing. Karol Graňák
                                                                                                    starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.