Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 25.02.2019

                   

                            Uznesenie z obecného zastupiteľstva, konaného
                               dňa 25. februára 2019 v Oravskej Jasenici

                                                

                                                   Uznesenie číslo 35/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Kontrolu plnenia uznesení z minulého obecného zastupiteľstva:

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté     

 

                                             Uznesenie číslo 36/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Všeobecné záväzné nariadenie o Zásadách hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 37/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Všeobecné záväzné nariadenie obce o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                  Uznesenie číslo 38/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zmenu rozpočtu obce Oravská Jasenica podľa predloženého návrhu rozpočtové opatrenia.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

- Uznesenie prijaté 

 

                                              Uznesenie číslo 39/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Príspevok pre p. Ľudmilu Žatkulákovú, bytom Oravská Jasenica č. d. 82 do denného stacionára Z. Schelingovej v Námestove na rok 2019 vo výške maximálne 516,00 € ročne.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

 

                                               Uznesenie číslo 40/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Príspevok pre p. Alojza Brontvaja, bytom Oravská Jasenica č. d. 163 do domova dôchodcov sv. Františka z Asisis v Trstenej na rok 2019 vo výške maximálne 600,00 € ročne.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

  

                                              Uznesenie číslo 41/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na:
Zámenu novovytvoreného pozemku, parcelné číslo KN-C 536/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 345/2018, vyhotovený firmou Brandys s. r. o. dňa 30.11.2018 z pôvodného pozemku z parcely č. KN-C 536/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m2 vedený na LV č. 595 vo vlastníctve obce Oravská Jasenica za novovytvorený pozemok, parcelné číslo KN-C 536/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 345/2018, vyhotovený firmou Brandys s. r. o. dňa 30.11.2018 z pôvodného pozemku z parcely KN-C 536/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 225 m2 vedenej na LV č. 498 vo vlastníctve Štefana Floreka bytom Oravská Jasenica 408.

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že na novovytvorenom pozemku parcelné číslo KN-C 536/2 sa nachádza časť verejnej dažďovej kanalizácie.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

 

                                               Uznesenie číslo 42/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na:
Zámenu novovytvoreného pozemku, parcela č. KN-C 535/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 345/2018, vyhotovený firmou Brandys s. r. o. dňa 30.11.2018 z pôvodného pozemku z parcely č. KN-C 535/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m2 a novovytvoreného pozemku parcely č. KN-C 3407/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 345/2018, vyhotovený firmou Brandys s. r. o. dňa 30.11.2018 z pôvodného pozemku parcely č. KN-E 5015 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 a novovytvoreného pozemku parcela č. KN-C 600/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 345/2018, vyhotovený firmou Brandys s. r. o. dňa 30.11.2018 z pôvodného pozemku z parcely č. KN-C 600/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, vo vlastníctve obce Oravská Jasenica za novovytvorený pozemok parcelné číslo KN-C 535/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 345/2018, vyhotovený firmou Brandys s. r. o. dňa 30.11.2018 z pôvodného pozemku z parcely č. KN-C 535/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 686 m2 a za novovytvorený pozemok parcelné číslo KN-C 535/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2 ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 345/2018, vyhotovený firmou Brandys s. r. o. dňa 30.11.2018 z pôvodného pozemku z parcely č. KN-C 535/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 686 m2, vo vlastníctve Marcela Kubicu a manželka Eriky Kubicovej, rod. Siheľovej trvale bytom Oravská Jasenica 275.

     Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že na novovytvorených parcelách č. KN-C 535/4 a 535/5 sa nachádza časť verejnej dažďovej kanalizácie.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

 

 

                                              Uznesenie číslo 43/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Zámer predať svoj majetok priamym predajom do výlučného vlastníctva Štefana Floreka, Oravská Jasenica č. d. 408.
Predmetom predaja v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí je nasledovná nehnuteľnosť:
novovytvorený pozemok s parcelné číslo 536/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 345/2018, vyhotovený firmou Brandys, s. r. o. dňa 30.11.2018 z pôvodného pozemku s parcelné 536/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m2.
Pôvodný pozemok s parcelné číslo 536/2 sa nachádza v k. ú. Oravská Jasenica, v obci Oravská Jasenica, okres Námestovo, je vedený na Katastrálnom odbore Okresného úradu Námestovo, na liste vlastníctva č. 595, ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape.

     Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemok je bezprostredne susediacim pozemkom k rodinnému domu č. d. 408.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

 

                                               Uznesenie číslo 44/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

  • Spoluúčasť vo výške 800,00 € z celkových nákladov 14517 € na výmenu umelého trávnika na ihrisku umiestneného na parcele KN-C 1467/9.
  • Spoluúčasť vo výške 880,00 € z celkových nákladov 12556 € na viacúčelové detské ihrisko umiestnené na parcele KN-C 303/1.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

  

                                              Uznesenie číslo 45/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici ukladá:

Stavebnej komisií pri OZ v Oravskej Jasenici v spolupráci so starostom obce p. Ing. Karolom Graňákom riešiť vysporiadanie pozemkov v časti obce "Sihoť".

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

 

                                               Uznesenie číslo 46/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Komisiu pre návrh názvoslovia ulíc v obci Oravská Jasenica v zložení:

  1. Elenu Ferancovú
  2. Margarétu Koptovú.
  3. Ivetu Kušnierovú
  4. Martina Graňáka
  5. Petra Laštíka.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

 

                                               Uznesenie číslo 47/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy spoločnosti FEX s. r. o. Oravská Jasenica.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

 

                                              Uznesenie číslo 48/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Osadenie 5 ks informačných smerových tabúľ k rozhľadni Na Brabírke maximálne vo výške 400,00 €

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

 

                                              Uznesenie číslo 49/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici berie na vedomie:

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

                                            

                                              Uznesenie číslo 50/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici schvaľuje:

Spolufinancovanie projektu Školský psychológ v ZŠ, kód projektu NFP312010V176, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 v celkovej výške 1 111,50 € z celkovej sumy projektu 22 230,- €.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

 

V Oravskej Jasenici dňa 25. februára 2019

                                                                                              Ing. Karol Graňák
                                                                                                    starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.