Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 28.01.2019

                   

                            Uznesenie z obecného zastupiteľstva obce Oravská Jasenica,

                                                        zo dňa 28. janára 2019

                                                

                                                   Uznesenie číslo 30/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 30/2019 schvaľuje:

 1. odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/8 – trvalý trávny porast o výmere 677 m2, ale len v tých častiach, ktorá na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenej parcele C – KN č. 1878/14 – trvalý trávny porast o výmere 40 m2 a C – KN č. 1878/15 – trvalý trávny porast o výmere 34m2 do svojho výlučného vlastníctva za cenu 3,-€/m2 ,od  Pavla Čiernika rod. Čiernika, trvale bytom: Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej, trvale bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo
  - odkúpenie  nehnuteľnosti  nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/10 – ostatné plochy o výmere 231 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenej parcele  C – KN č. 1878/16 – ostatné plochy o výmere 8 m2 do svojho výlučného vlastníctva za cenu 3,-€/m2 , od  Pavla Čiernika rod. Čiernika, trvale bytom: Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej , trvale bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo
  odkúpenie  nehnuteľnosti  nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/11 – trvalý trávny porast o výmere 103 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenej parcele C – KN č. 1878/17 – trvalý trávny porast o výmere 8 m2 do svojho výlučného vlastníctva za cenu 3,-€/m2 , od  Pavla Čiernika rod. Čiernika, trvale bytom Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej, trvale bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo
  odkúpenie  nehnuteľnosti  nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/12 – trvalý trávny porast o výmere 781 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenej parcele C – KN č. 1878/18 – trvalý trávny porast o výmere 51 m2 do svojho výlučného vlastníctva za cenu 3,-€/m2 , od  Pavla Čiernika rod. Čiernika, trvale bytom: Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej,  trvale bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté     

 

                                             Uznesenie číslo 31/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 31/2019 berie na vedomie:

Správu nezávislého audítora za rok 2017.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 32/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 32/2019  schvaľuje:

Mgr. Margarétu Koptovú poslankyňu OZ, ktorá bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení podľa neskorších predpisov.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

 

                                                  Uznesenie číslo 33/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 33/2019 schvaľuje:

Rodina bola, je a bude základnou jednotkou spoločnosti, štátu, mesta a obce.
Samospráva mesta alebo obce prihlásením sa k tomuto memorandu deklaruje svoj záujem stať sa prorodinnou samosprávou.

 • Prorodinná samospráva je samospráva, ktorá v rámci svojich možností a platných zákonov bude podporovať rodinu vo svojom meste/ obci.
 • Prorodinná samospráva je samospráva, ktorá pri svojich rozhodnutiach bude prihliadať na to, aký majú tieto rozhodnutia vplyv na rodiny v danom meste/obci.
 • Prorodinná samospráva bude dbať na vytváranie čo najlepších podmienok pre rodiny a ich podporu vo svojom meste, obci.
 • Prorodinná samospráva každoročne za účelom oslavy Rodiny, ale aj na prezentáciu návrhov, myšlienok, opatrení prorodinnej politiky samosprávy, zorganizuje kultúrno - spoločenskú akciu vo svojom meste - v obci pod názvom Deň rodiny.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

- Uznesenie prijaté 

 

                                              Uznesenie číslo 34/2019

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 34/2019 berie na vedomie:

Diskusné príspevky.

Počet poslancov:                               

 7     

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Za uznesenie:        7  

Mgr. Juraj Feranec, Martin Graňák, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta
Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Ing. Filip Madleňák

Zdržal sa:    0    
Neprítomní:    0    

 - Uznesenie prijaté   

  

V Oravskej Jasenici dňa 28. januára 2019

                                                                                              Ing. Karol Graňák
                                                                                                    starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.