Sadzobník poplatkov

- sadzobník úhrad za krátkodobý nájom majetku obce Oravská Jasenica ikona pdf d
- sadzobník úhrad nákladov súvisiacich so sprístupnením informácii na žiadosť ikona pdf d
 - sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony ikona pdf d